Tavaran virheellisyys on maksun tai toimituksen viivästymisen ohella yleinen sopimusrikkomustilanne. Tavaran on oltava sovitussa kunnossa, kun se luovutetaan ostajan hallintaan. Tavaran virheen kannalta ratkaisevaa on virhekäsite ja sen määrittely. Virhekäsitteen sisällä erotetaan toisistaan laatuvirheet, vallintavirheet ja oikeudelliset virheet.

Laatuvirhe

Laatuvirhe on käytännössä yleisin ja useimmiten kun puhutaan tavaran virheellisyydestä, tarkoitetaankin juuri laatuvirhettä. Laatuvirhe tulee kyseeseen silloin, kun tavara ei ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä ostajalla sopimuksen perusteella olisi oikeus vaatia. Virhe on siis tavaran fyysisissä, eli havaittavissa ominaisuuksissa, jolloin se siis poikkeaa laadultaan sovitusta. Virhe voi olla esim. ulkonäössä, pakkauksessa tai toiminnassa. Näiden lisäksi laatuvirhe tulee kyseeseen myös tilanteissa, joissa tavara näyttää olevan päällisin puolin kunnossa, mutta eroaa esimerkiksi myyjän antamasta tavaraa kuvaavasta mallista.

Ennen ostopäätöstä tekoa ostajan kannattaakin tarkastaa tavara huolellisesti, arvioida tavarasta pyydettyä hintaa, sekä verrata sitä muihin vastaaviin tavaroihin. Mikäli ostaja havaitsee virheen, voi hän esimerkiksi vaatia myyjältä tilanteesta riippuen virheen oikaisua tai korjaamista, hinnan alennusta tai kaupan purkua.

vallintavirhe

Vallintavirhe tarkoittaa sitä, että ostaja ei voi käyttää tavaraa siten kuin hänellä sopimuksen perusteella oikeus olisi, koska viranomaisen päätös tai lainsäädäntö estää tämän. Ostaja siis ostaa tavaran tietämättään sitä rasittavasta vallintavirheestä, eikä näin ollen voi vapaasti käyttää sitä. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun myyjä jättää kertomatta ostajalle tavaraa rasittavasta maahantuontirajoituksesta, tai muita rajoittavia päätöksiä.

oikeudellinen virhe

Oikeudellinen virhe tarkoittaa sitä, että kolmannella henkilöllä (eli muulla kuin ostajalla tai myyjällä) on omistus-, pantti- tai muu oikeus tavaraan. Toisin sanoen ostaja on luullut ostavansa tavaran täydellisesti omakseen niin, ettei muulla henkilöllä ole mitään oikeutta tavaraan, mutta tästä huolimatta jollakulla on siihen esimerkiksi hallinta- tai käyttöoikeus. Jos sopimuksessa niin sovitaan, tai ostaja muutoin tietää tavaraa rasittavasta kolmannen henkilön oikeudesta, ei silloin kyse ole virheestä. Yleensä tällaiset tavaraa rasittavat oikeudet otetaan huomioon kauppahinnassa.

Lue lisää tavaran oikeudellisesta virheestä.

Lähde §: kauppalakiHE 93/1986 vp

Suomen Juristit Oy
06.02.2015
(Päivitetty 30.07.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.