Oikeudelliset virheet eivät liity tavaran laatuun tai tavarassa selvästi havaittaviin virheisiin, vaan oikeudellisiin seikkoihin. Oikeudellinen virhe tarkoittaa sitä, että tavaran omistaa myyjän sijaan kolmas henkilö, tai ostajan edellytysten vastaisesti tavaraa rasittaa sivullisen oikeus. Näin ollen oikeudellinen virhe voi tulla kyseeseen esimerkiksi tapauksissa, joissa myyjällä on ainoastaan käyttöoikeus tavaraan lainasopimuksen perusteella, tavaraa rasittaa rajoitettu esineoikeus (kuten panttioikeus), tai tavara on varastettu. Oikeudellinen virhe ei kuitenkaan tule kyseeseen tilanteissa, joissa ostaja tietää tavaraa rasittavasta panttioikeudesta ja suostuu vastaanottamaan tavaran siitä huolimatta. Näissä tilanteissa tavaraa rasittava panttioikeus huomioidaan yleensä hinnanalennuksena. 

Edellytyksenä oikeudellisen virheen syntymiselle on siis myös se, ettei ostaja ole kaupantekohetkellä suostunut vastaanottamaan tavaraa sivullisen oikeudesta johtuvin rajoituksin. Toisin sanoen kolmannen osapuolen oikeus rajoittaa ostajan omistusoikeutta, eikä ostaja suostu tällaiseen rajoitukseen. Oikeudellinen virhe tulee näin ollen useimmiten kyseeseen silloin, kun myyjä myy tai luovuttaa tahallaan sivullisen omistaman tavaran, jonka ostaja on vilpittömässä mielessä ostanut. Ostajalla nimittäin ei ole erityistä velvollisuutta selvittää mikäli tavaraa rasittaa ulkopuolisen oikeus, vaan riittää ettei ostaja tiennyt oikeudellisen virheen olemassaolosta, eikä hänen sellaisesta olisi pitänytkään tietää.  

Tavaraa voi rasittaa oikeudellinen virhe myös esimerkiksi silloin, kun sivullinen väittää olevansa tavaran oikea omistaja, ja tälle väitteelle on todennäköisiä perusteita.  

Seuraamukset 

Mikäli tavaraa rasittaa oikeudellinen virhe, on seuraamuksena tilanteesta riippuen ostajan oikeus vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta, hinnanalennusta, tai kaupan purkua. Hän voi myös kieltäytyä kauppahinnan maksamisesta. Ostajalla on lisäksi aina oikeus vahingonkorvaukseen kaupantekohetkellä olleen oikeudellisen virheen johdosta, mikäli hän ei tiennyt eikä olisi pitänytkään tietää kyseisen virheen olemassaolosta. Muodollisena edellytyksenä kuitenkin on, että ostaja täyttää reklamaatiovelvollisuutensa.  

Lue lisää tavaran virhekäsitteistä.

Lähde §: kauppalaki, HE 93/1986 vp

Suomen Juristit Oy
26.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.