Mitä tavaran oikeudellinen virhe tarkoittaa? Voiko siitä saada hyvitystä?

Jos jollakin sivullisella on kaupan kohteena olevaan tavaraan omistusoikeus, panttioikeus tai muu oikeus, niin tavarassa sanotaan olevan ns. oikeudellinen virhe. Tällöin tavara sinänsä saattaa olla aivan virheetön, mutta jollakin kaupan ulkopuolisella on edellä mainittu oikeus kaupan kohteeseen.

Oikeudellisen virheen edellytyksenä on, että sivullisen oikeus rajoittaa ostajan oikeusasemaa, eikä ostaja ole suostunut tällaisen rajoituksen olemassaoloon. Käytännössä lienee yleisin tilanne sellainen, jossa myyjä tahallaan myy jonkun toisen omistamaa tavaraa jollekin muulle. Oikeudellinen virhe on kyseessä myös silloin, kun pantti- tai pidätysoikeus tavaraan rajoittaa ostajan omistusoikeutta.

Ostajalla on oikeus vedota oikeudelliseen virheeseen ja purkaa sen nojalla kaupan. Jos sivullinen ilmoittaa hänen oikeutensa rajoittavan ostajan oikeutta, niin ostajalle syntyy jo tällöin oikeus kaupan purkuun. Edellytyksenä toki on, että sivullisen väitettä voidaan pitää todennäköisenä. Todennäköisyys siis riittää, eikä sivullisen aseman tarvitse olla riidattomasti todistettu. Ostajan on näin ollen helpointa purkamalla irtaantua kaupasta ja jättää asia myyjän ja sivullisen väliseksi asiaksi. Kaupan purku tosin edellyttää olennaista virhettä ja myyjän tietoisuutta virheen olemassaolosta.

Ostajalla on myös muita keinoja oikeudellisen virheen tilanteessa. Hän voi vaatia myyjää korjaamaan tilanteen sellaiseksi, että sivullisen oikeus ei enää rajoita ostajan oikeutta. Ostajalla on myös oikeus vaatia myyjältä uutta suoritusta. Joskus ostajalle saattaa riittää oikeus vaatia myyjältä hinnanalennusta. Myös vahingonkorvaus on mahdollinen seuraamus, mutta se edellyttää ostajalta perusteltua vilpitöntä mieltä eli hän ei tiennyt, eikä hänen olisi pitänytkään tietää virheen olemassaolosta. Tällaisessa tilanteessa muutkaan ostajan asemassa olevat eivät olisi huomanneet oikeudellisen virheen olemassaoloa.

Ostaja voi myös pidättyä maksamasta kauppahintaa myyjälle. Tällöin ostajan on kuitenkin syytä muistaa, että hänen pidättämänsä kauppahinta voi olla korkeintaan virhettä vastaavan osan suuruinen. Oikeudellisen virheen tilanteet voidaan myös tietyissä tapauksissa ratkaista kauppalain virhesäännösten mukaisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.