Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä tavaran kaupassa myyjänä toimiva elinkeinonharjoittaja on velvollinen oikaisemaan tavarassa olevan virheen. Myyjä voi oikaista virheen joko korjaamalla sen omalla kustannuksellaan tai  uusimalla toimituksen, eli toimittamalla ostajalle uuden virheettömän tavaran virheellisen tilalle.  

Ostajan aloitteesta 

Sekä myyjä että ostaja voivat vaatia tavaran virheen oikaisua. Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen omaan lukuunsa siten, ettei siitä aiheudu kuluja ostajalle. Virheen ei tarvitse olla mitenkään olennainen, jotta ostaja voisi siihen vedota. Myyjän ei puolestaan tarvitse suostua oikaisemisvaatimukseen, mikäli siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia ja kohtuutonta haittaa, tai mikäli oikaisulle olisi ylitsepääsemättömiä esteitä. Jos esimerkiksi kaupan kohteena ollut virheellinen tavara on vuosimalliltaan niin vanha, ettei siihen enää löydy varaosia, voi myyjä vapautua oikaisuvelvollisuudestaan.   

Jos ostaja vaatii virheen korjaamista tai uuden tavaran toimittamista, hänen on ilmoitettava vaatimuksestaan myyjälle reklamoinnin yhteydessä tai kohtuullisessa ajassa sen jälkeen. Huomionarvoista on, että ostaja saa lähtökohtaisesti nimenomaan itse päättää, kummalla tavalla hän haluaa virheen oikaistavan. Muutoin ostaja menettää oikeutensa vaatia virheen oikaisua, ellei myyjä ole menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. 

Myyjän aloitteesta  

Toisaalta myyjälläkin voi olla intressejä virheen oikaisemiseen omasta aloitteestaan, jotta hän voisi välttyä esimerkiksi kaupan purkamiselta tai hinnanalennukselta. Vaikka ostaja ei vaatisi virheen oikaisemista, myyjä saa omalla kustannuksellaan korjata virheen tai uusia toimituksen, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Näin ollen oikaisemisaikeista tulisi ilmoittaa heti, kun myyjä on saanut tilaisuuden todeta virheen olemassaolon. Ostajan ei kuitenkaan tarvitse hyväksyä virheen oikaisua, mikäli siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa, jos tavaran arvo alenisi oikaisun myötä, tai jos vaarana olisi, ettei ostaja saisi korvausta hänelle oikaisun aiheuttamista kustannuksista. Ostajan aiheeton oikaisutarjouksesta kieltäytyminen voi johtaa kuitenkin hänen oikeuteensa saada täysimääräinen korvaus tavaran virheestä.   

Myyjällä ei myöskään ole oikeutta oikaista virhettä vetoamalla siihen, ettei hänelle ole annettu tilaisuutta virheen oikaisuun, jos ostaja on korjauttanut virheen eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että ostaja olisi jäänyt odottelemaan myyjän oikaisevan virheen. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi auton rikkoutuessa kesken matkan toisella paikkakunnalla, jolloin on perusteltua, että ostaja kääntyy korjauksessa muun kuin myyjän puoleen.  

Virheen oikaisulla voi olla vaikutusta myyjän suoritettavaksi tulevan vahingonkorvauksen määrään, ja näin ollen nopea virheen oikaiseminen on myös tältä osin myyjän intressien mukaista. Jos tavaran virhe saadaan nopeasti oikaistuksi, voidaan ostajalle virheellisestä tavarasta aiheutuva vahingon määrä minimoida.  

Lue lisää virheen oikaisutavoista.

Lähde §: kuluttajansuojalaki

Suomen Juristit Oy
05.08.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.