Mikäli myyjä myy ostajalle virheellisen tavaran, jolloin tavara ei vastaa siitä mitä sopijaosapuolet ovat sopineet, saa ostaja vaatia, että myyjä korjaa tavarassa olevan virheen. Mikäli virheen korjaaminen ei syystä tai toisesta ole mahdollista, on ostajalla tällöin käytössä muut virheen seuraamukset. Ostajan tulee vaatia virheen korjaamista tai uutta suoritusta kohtuullisen ajan kuluessa eli esimerkiksi reklamaation yhteydessä. Sopijaosapuolet voivat myös sopia takuuehdoista, jotka voivat muun muassa velvoittaa myyjän korjaamaan takuuaikana ilmenevät virheet. 

VIRHEEN KORJAAMINEN 

Virheen korjaaminen edellyttää, että se voidaan tehdä ilman, että siitä aiheutuu myyjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Virheen korjaaminen ei siis voi tulla kyseeseen, jos oikaiseminen on suorituksen tai virheen laadun vuoksi mahdotonta. Virheen korjaamisen mahdollisuutta arvioitaessa huomioon tulee ottaa muun muassa virheen laatu, käytännön mahdollisuudet ja tekniset ja organisatoriset edellytykset virheen korjaamiseen, virheellisen tavaran sijainti, ostajan mahdollisuus korjata virhe itse ja pyytää myyjältä korvausta jne. Useassa edellä mainitussa esimerkissä elinkeinonharjoittajalla on paremmat lähtökohdat virheen korjaamiselle verrattuna esimerkiksi myyjään joka on yksityinen henkilö. Näin ollen mikäli myyjänä toimii joku muu kuin elinkeinonharjoittaja, voidaan virheen korjauksen aiheuttavan hänelle kohtuuttomia vaikeuksia, jolloin velvollisuutta virheen korjaamiselle ei yleensä ole.  

Ostajalle ei saa aiheutua kustannuksia virheen korjaamisesta, mutta ostajan tulee myötävaikuttaa myyjän mahdollisuuteen korjata virhe, esimerkiksi lähettämällä virheellinen tavara myyjälle korjattavaksi. Hänen tulee myös antaa myyjälle kohtuullinen aika korjauksen suorittamiselle, eikä näin ollen lähtökohtaisesti saa vaikka muuttaa mieltään ja vaatia kaupan purkamista kesken myyjän korjaustoimien.   

UUSI SUORITUS  

Myyjä voi halutessaan vaihtoehtoisesti uusia koko suorituksen, kunhan uuden tavaran toimittamisesta ei aiheudu ostajalle kustannuksia, jotka jäisivät korvaamatta. Ostaja saa itse myös vaatia virheen korjaamisen sijaan uutta toimitusta, mikäli virheellä on ostajalle olennainen merkitys, ja myyjä tiesi tästä merkityksestä, tai hänen olisi pitänyt siitä tietää. Merkityksellisyyttä arvioitaessa virheen merkitystä peilataan suhteessa tähän tiettyyn ostajaan, ja näin ollen ostaja saa vaatia uutta suoritusta vaikkei virhe olisi oleellinen yleisesti ottaen. 

Jos tavaran virheen luonne on sellainen, ettei sen korvaaminen uudella onnistu, ei myyjä kuitenkaan luonnollisesti ole velvollinen toimittamaan uutta tavaraa. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos virheellisen tuotteen malli on jo poistunut mallistosta, tuotteen koko tuotantosarja on virheellinen, tai tavara on ollut vaikka ainutlaatuinen taideteos. Tällöin myyjälle aiheutuvat kulut ja ostajan saama hyöty olisi suhteettomassa epätasapainossa, jolloin ostaja voi vaatia virheen korjaamista. Ostaja voi myös tietyissä tilanteissa korjata virheen itse, jolloin hänellä on oikeus saada korvaus virheen korjaamisen edellyttämistä kohtuullisista kustannuksista.  

Lue lisää virheen oikaisusta.

Lähde §: kauppalaki, HE 93/1986 vp

Suomen Juristit Oy
02.08.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.