Vaikka suurin osa irtaimen tavara kauppaan liittyvistä velvollisuuksista lepää myyjän harteilla, on myös ostajaan kohdistettu tiettyjä vaatimuksia. Ostajan on ensinnäkin maksettava kauppahinta ja toiseksi myötävaikutettava kaupan syntyyn. Lisäksi ostaja ja myyjä voivat sopia tapauskohtaisesti keskenään lisävelvoitteista, jotka voivat kohdistua kumpaan tahansa sopijapuoleen. Ostajalle on esimerkiksi voitu asettaa velvollisuus olla myymättä tavaraa edelleen. Ostajalla ei ole ennakkotarkastusvelvollisuutta kaupan kohteena olevaa tavaraa kohtaan, vaan kyseessä on pikemminkin oikeus suorittaa ennakkotarkastus.  

Ostajan ensisijaisena velvollisuutena on maksuvelvollisuuden täyttäminen eli kauppahinnan maksaminen. Jos myyjä ja ostaja eivät ole sopineet hinnasta, on ostaja maksettava hinta, joka voidaan katsoa kohtuulliseksi huomioon ottaen esimerkiksi tavaran laadun ja ominaisuudet. Maksun viivästyminen saattaa synnyttää velvollisuuden muun muassa vahingonkorvaukseen tai viivästyskoron suorittamiseen. Myyjälle voi syntyä myös oikeus purkaa kauppa, jos ostaja viivyttelee kohtuuttoman kauan kauppahinnan maksussa.  

Ostajan velvollisuutena on myös myötävaikuttaa kauppaan. Ostajan myötävaikutusvelvollisuus on kaksiosainen: ensinnäkin ostajan tulee omalla toiminnallaan myötävaikuttaa kaupan loppuunsaattamista, jotta myyjä voi täyttää oman osuutensa sopimuksesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mikäli myyjä ja ostaja yhdessä suunnittelevat ostajalle valmistettavan tavaran, tulee ostajan osaltaan kantaa kortensa kekoon tavaran valmistumisen varmistamiseksi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi toimittamalla myyjälle piirustuksia tai komponentteja tavaran valmistamista varten. Toisekseen ostajan tulee noutaa tai vastaanottaa tavara. Mikäli kuitenkaan hän ei sitä tee, on myyjän huolehdittava tavarasta ostajan lukuun, ja tietyin edellytyksin myyjän tulee myydä tavara. Mikäli myyjä joutuu huolehtimaan ostajan tavarasta, on hänellä oikeus saada korvausta huolehtimisesta tai tavaran myynnistä aiheutuneista kustannuksista.  

Ostaja täyttää myötävaikutusvelvollisuutensa, kun hän toimii siten kuin ovat myyjän kanssa sopineet. Mikäli ostaja laiminlyö myötävaikutusvelvollisuutensa, voi myyjä vaatia seuraamuksia ja korvausta sopimusrikkomuksen perusteella.  

Lue lisää huolenpitovelvollisuudesta.

Lähde §: kauppalaki

Suomen Juristit Oy
30.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.