Tavaran kauppahinnan maksamisen ajankohta yksilöidään kauppasopimuksessa. Usein maksamisen ajankohta on silloin, kun tavara luovutetaan ostajalle. Tämä hiljainen sääntö onkin sopusoinnussa ostajan ennakkotarkastusoikeuden kanssa, jonka mukaisesti ostajan ei tarvitse maksaa kauppahintaa ennen kuin ostajalle on annettu mahdollisuus tutkia ja tarkastaa kaupan kohteena oleva tavara. Tosin maksamisen ajankohdasta voidaan kuitenkin sopimusvapauden periaatteen mukaisesti sopia vapaasti. Puolestaan jos kauppahinnan maksamisen ajankohdasta ei ole osapuolten kesken sovittu, ostajan tulee maksaa kauppahinta myyjän sitä vaatiessa.

Ostaja ei ole velvollinen omasta aloitteestaan ryhtymään toimenpiteisiin kauppahinnan maksamisen suhteen. Myyjä ei voi tällaisessa tilanteessa syyttää ostajaa maksuviivästyksestä, ellei myyjä ole aikaisemmin vaatinut maksua esimerkiksi lähettämällä laskua ostajalle. Mikäli maksu ajankohtaa ei ole erikseen sovittu, ei ostajan tarvitse maksaa kauppahintaa myyjän sitä vaatiessa, jos ostaja ei ole vielä voinut tarkastaa kaupan kohteena olevaa tavaraa. On syytä huomioida, että ostajalla ei ole ennakkotarkastusoikeutta, jos tällainen tarkastus ei sovi yhteen luovutus- ja maksutavan kanssa. Kaupan osapuolethan ovat voineet esimerkiksi sopia, että ostajan on maksettava kauppahinta ennen kuin myyjä lähettää tavaran ostajalle. Kyseinen sopimusehto on hyvin yleinen ostettaessa tavaroita esimerkiksi nettikaupoista.

Kauppalain mukaan kuljetuskaupassa tavara voidaan kuljettaa ostajalle sellaisilla ehdoilla, että myyjä ei maksun jälkeen voi määrätä tavarasta. Tällöin myyjällä on oikeus vaatia tavarasta maksua sen jälkeen kun ostaja saa haltuunsa rahtikirjan tai muun todistuksen siitä, että tavara kuljetetaan sanotuin ehdoin.

Maksupaikka

Pääsääntönä maksupaikasta toimii se, että maksu suoritetaan myyjän luona. Edellä mainitulla viitataan yleensä myyjän liikepaikkaan. Mikäli maksun tulee tapahtua tavaran tai sitä koskevan asiakirjan hallinnan luovuttamista vastaan, maksu tulee suorittaa siellä, missä tavaran luovutus tapahtuu. Maksupaikka voi toki olla jokin muukin, sillä kaupan osapuolet voivat sopia tästäkin asiasta vapaasti. Kauppahinnan maksamisen ajankohta ja paikka ovat täten varsin vapaasti sovittavia. Vapaus mahdollistaa sen, että myyjä ja ostaja voivat keskenään joustavasti sopia kaupanteolle parhaat olosuhteet.

Huomioitavaa on, että sopimusvapaus tuo mukanaan myös riskejä. Tästä johtuen, osapuolten kannattaa miettiä tarkasti, mikä olisi paras tapa toteuttaa kauppa, ja kirjata nämä kaupan sopimusehdot paperille. Molempien osapuolten allekirjoittama kauppasopimus nimittäin estää turhat väärinymmärrykset tehokkaammin kuin suullinen sopimus.

Lue lisää esineen luovutuksesta.

Lähde §: kauppalaki

Suomen Juristit Oy
08.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.