Irtain omaisuus

Irtain omaisuus pitää sisällään kaiken varallisuusomaisuuden, joka ei ole kiinteää. Tällöin irtaimeksi omaisuudeksi luetaan arvopaperit, esineet ja jopa rajoitettu esinenoikeus — vuokra-oikeus. Irtainta omaisuutta on myös omistusoikeus irtaimeen esineeseen kuten autoon sekä rajoitetut esineoikeudet kiinteään ja irtaimeen esineeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kiinteisiin esineisiin on mahdollista kohdistua irtaimen esineen tapaisia oikeuksia. Tällainen kiinteä esine, johon kohdistuu irtaimen esineen oikeus voi olla maanvuokraoikeus kiinteistöön. Irtaimeen omaisuuteen lasketaan mukaan myös varallisuusoikeudet, kuten immateriaalioikeudet.

Esineen luovutus ›

Esineen luovutus tapahtuu pääsääntöisesti myyjän luona tai tavaran sijaintipaikalla. Lähtökohtaisesti myyjän tehtävänä ei näin ollen ole huolehtia esineen siirrosta ostajan luokse. Tosin myyjä ja ostaja voivat luonnollisestikin vapaasti sopia luovutuspaikasta. Toisin sanoen luovuttamista koskeva lainsäädäntö ei ole pakottavaa. Tavara on pidettävä ostajan noudettavissa siellä, missä myyjällä kaupantekohetkellä oli liikepaikkansa tai, jollei myyjällä ollut sellaista liikepaikkaa, Lue lisää ›

Irtaimen kaupan purku: myyjän viivästys ›

Ostajalla on mahdollisuus purkaa kauppa myyjän viivästyksen johdosta, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Mikäli vain osa toimituksesta on viivästynyt, koskee purkaminen pääsääntöisesti vain viivästynyttä erää. Jos viivästynyt erä on kuitenkin ollut olennainen osa koko kauppaa, saa ostaja purkaa kaupan kokonaisuudessaan. Mahdollisen Sopimusrikkomuksen arviointi Sopimusrikkomuksen Lue lisää ›

Hinnanalennus voi johtua virheellisyydestä ›

Hinnanalennus voi tulla kysymykseen tuotteen tai palvelun virheellisyyden perusteella. Tavaran ja palvelun on vastattava sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Jos tavarassa on virhe ostaja saa vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Virheellisyys ei saa johtua ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta. Ostajan on tarkastettava tuote ja reklamoitava virheestä. Lue lisää ›

Abstrakti virhearviointi ›

Abstrakti virhearviointi käytetään muun muassa irtaimen tavaran kaupassa. Tavarassa on virhe, jos sen laji, määrä, ominaisuudet tai pakkaus ei vastaa sovittua. Alennuksella myytäviä tuotteita koskevat samat säännöt kuin normaalihintaisia tuotteita. Mikä tahansa vika tavarassa ei ole myyjän vastuulle kuuluva virhe. Jos muuta ei ole sovittu, tavarassa on virhe esimerkiksi silloin, kun tavara ei sovi käyttöön, Lue lisää ›

Löytötavaran omistusoikeuden siirtyminen ›

Löytötavaran omistusoikeuden siirtyminen tapahtuu kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun esine on toimitettu poliisille, ellei oikea omistaja tuossa ajassa ole sitä noutanut. Välttääkseen omaistusoikeuden siirrymisen kadotettua omaisuutta onkin ryhdyttävä kyselemään mahdollisimman pian siitä, kun katoaminen havaitaan. Löytötavaran omistusoikeuden siirtyminen löytäjälle Omistusoikeus voi siirtyä myös löytäjälle. Näin tapahtuu silloin, kun löytäjä on saanut luvan säilyttää löytötavaraa tai Lue lisää ›

Löytötavara — miten löytäjän on toimittava? ›

Löytötavara on esine, jonka joku löytää useimmiten yleiseltä paikalta tai julkisista tiloista. Löytäjällä on kaksi päävelvollisuutta: ilmoittamis- ja toimittamisvelvollisuus. Löytäjän on ilmoitettava viipymättä löydöstään esineen omistajalle tai toimitettava esine poliisille. Laitoslöydön voi toimittaa kunkin laitoksen omaan löytötavaratoimistoon tai antaa henkilökunnalle. Ilmoitus irtaimen oikealle omistajalle on tehtävä aina niissä tilanteissa, kun esineen oikea omistaja on mahdollista Lue lisää ›

Irtaimen omaisuuden huutokauppa ›

Ulosottomiehen toimittama irtaimen huutokauppa on julkinen tilaisuus, johon kaikilla on oikeus osallistua. Irtain omaisuus myydään lähtökohtaisesti esineittäin. Tarkoituksenmukainen kokonaisuus voidaan kuitenkin haluttaessa myydä myös yhtenä kokonaisuutena. Irtaimen omaisuuden huutokaupassa noudatetaan pääosin normaaleja huutokaupan sääntöjä. Tarjoukset nostetaan alhaalta ylöspäin, kunnes meklari katsoo, ettei uusia korkeampia tarjouksia ole enää tulossa, minkä jälkeen hän päättää kaupan. Ostaja ostaa huudetun Lue lisää ›

Käyttöoikeuden rajoitukset ›

Omistusoikeus ja hallintaoikeus kattavat myös käyttöoikeuden. Käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää ja kieltää muita käyttämästä. Mitä ovat käyttöoikeuden rajoitukset? Käyttöoikeuden rajoitukset Omistus- tai hallintaoikeuden haltijalla on lähtökohtaisesti yksinomainen suojattu käyttövapaus kohde-esineeseen. Omistajalla tai hallintaoikeuden haltijalla on esimerkiksi oikeus käyttää esinettään haluamallaan tavalla, oikeus kieltää sivullisia käyttämästä esinettä sekä oikeus estää sivullisia estämästä omistajan tai hallintaoikeuden haltijan esineen käyttöä. Lue lisää ›

Omistusoikeus oletetaan esineen haltijalle ›

Omistusoikeus tarkoittaa muun muassa oikeutta hallita, käyttää ja luovuttaa omistusoikeuden kohdetta. Omistusoikeuden näkyvä tunnusmerkki on esineen hallinta. Omistusoikeusolettama Esineen, kiinteän tai irtaimen, hallinta on omistusoikeuden helpoimmin havaittava elementti. Omistusoikeus käsitteenä kattaa myös hallintaoikeuden ja käyttöoikeuden. Omistusoikeus voi kuitenkin olla rajoitettua siten, että esineen omistaja on luovuttanut yksinomaisen hallintaoikeuden toiselle henkilölle. Tällöin omistusoikeuden haltija itse ei hallitse omaisuutta, Lue lisää ›

Löytötavara ›

Löytötavara on irtain esine, jonka kuka tahansa voi löytää esim. kadulla kävellessään. Löytötavara määritellään tarkemmin laissa; löytötavaran ei yleensä pidetä esineitä, jonka joku on hylännyt, eläimiä, eikä hylättyjä ajoneuvoja ja ilma-aluksia. Tietyistä löytötavaroista on omaa erityislainsäädäntöään (esim. muinaismuisto ja avaruusesineet). Vähäarvoinen löytötavara ja vähäarvoisuuden merkitys Vähäarvoisena pidetään löytötavaraa, jonka raha-arvo on enintään 20 euroa ja Lue lisää ›

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden ero

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden erottelulla on merkitystä yleensä esineiden luovutuksen yhteydessä. Luovutuksissa on eroja, sillä irtaimen omaisuuden kauppa tai lahja voidaan toteuttaa ilman määrämuotoa mutta kiinteän omaisuuden luovutus on aina tapahduttava määrämuodossa.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua irtaimeen omaisuuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Irtain esine

Irtaimia esineitä ovat kaikki esineet, jotka eivät ole kiinteitä. Oikeudellisesti katsottuna myös eläimet luetaan irtaimiin esineisiin. Irtaimet esineet ovat usein tavanomaisia esineitä, kuten arvopapereita.

2

Tavaran virhe ja reklamaatio

Ostajan on tehtävä reklamaatio virheestä välittömästi sen havaittuaan. Mikäli ostaja ei kuitenkaan ilmoita myyjälle virheestä kohtuullisessa ajassa hän voi menettää oikeutensa virheen korjaamiseen.

3

Avoin kauppa

Avoimessa kaupassa ostaja saa tuotteen ensin haltuunsa ja aikaa miettiä haluaako hän pitää tavaran vai ei. Avoimessa kaupassa myyjä on sidottuna kauppaan mutta ostaja ei.

4

Viivästyskorko

Jos ostajan maksu viivästyy, on myyjällä oikeus vaatia viivästyskorkoa kauppahinnalle. Viivästyskoron määrästä määritellään korkolaissa.