Irtain omaisuus

Irtain omaisuus pitää sisällään kaiken varallisuusomaisuuden, joka ei ole kiinteää. Tällöin irtaimeksi omaisuudeksi luetaan arvopaperit, esineet ja jopa rajoitettu esinenoikeus — vuokra-oikeus. Irtainta omaisuutta on myös omistusoikeus irtaimeen esineeseen kuten autoon sekä rajoitetut esineoikeudet kiinteään ja irtaimeen esineeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kiinteisiin esineisiin on mahdollista kohdistua irtaimen esineen tapaisia oikeuksia. Tällainen kiinteä esine, johon kohdistuu irtaimen esineen oikeus voi olla maanvuokraoikeus kiinteistöön. Irtaimeen omaisuuteen lasketaan mukaan myös varallisuusoikeudet, kuten immateriaalioikeudet.

Virheellinen tavara: Milloin tavarassa virhe? ›

Milloin tavarassa on virhe? Ostajan on voitava luottaa siihen, että hänen ostamansa tavara on sellaisessa kunnossa kuin kaupantekohetkellä on sovittu. Tavarassa on virhe, jos se ei ole sellainen kuin myyjä on sen sanonut olevan. Uuden tavaran on sovelluttava ostajan käyttötarkoitukseen ja jopa sellaiseen erityistarkoitukseen, josta myyjä oli tietoinen. Uuden tavaran on vastattava myyjän mahdollisesti esittämää Lue lisää ›

Virheellinen tavara ja hyvitys ›

Jos jollakin sivullisella on kaupan kohteena olevaan tavaraan omistusoikeus, panttioikeus tai muu oikeus, niin tavarassa sanotaan olevan ns. oikeudellinen virhe. Tällöin tavara sinänsä saattaa olla aivan virheetön, mutta jollakin kaupan ulkopuolisella on edellä mainittu oikeus kaupan kohteeseen. Ostajalla on oikeus vedota oikeudelliseen virheeseen ja purkaa sen nojalla kaupan. Jos sivullinen ilmoittaa hänen oikeutensa rajoittavan ostajan Lue lisää ›

Tavaran virhe ja virhekäsitteet ›

Tavaran virheellisyys on maksun tai toimituksen viivästymisen ohella yleinen sopimusrikkomustilanne. Tavaran on oltava sovitussa kunnossa, kun se luovutetaan ostajan hallintaan. Tavaran virheen kannalta ratkaisevaa on virhekäsite ja sen määrittely. Virhekäsitteen sisällä erotetaan toisistaan laatuvirheet, vallintavirheet ja oikeudelliset virheet. Laatuvirhe Laatuvirhe on käytännössä yleisin ja useimmiten kun puhutaan tavaran virheellisyydestä, tarkoitetaankin juuri laatuvirhettä. Laatuvirhe tulee kyseeseen Lue lisää ›

Osamaksu: Jos tapahtuu maksuviivästys, seuraako tavaran menetys? ›

Menetänkö osamaksulla hankkimani tavaran, jos maksuni viivästyvät? Laissa on säännelty tyhjentävästi edellytykset, joiden perusteella myyjällä on oikeus ottaa tavara takaisin. Jos ostajan maksuviivästys on kestänyt vähintään 14 vuorokautta, myyjällä on oikeus vaatia tavara itselleen. Lisäksi edellytetään, että ostajalla on suorittamatta vähintään 10 % koko osamaksuhinnasta. Silloin kun ostajalla on vielä suorittamatta useita osamaksueriä, niin suorittamatta Lue lisää ›

Myötävaikutusvelvollisuus: Kauppa on kaksipuolinen sopimus ›

Vaaditaanko ostajalta myötävaikutusta kaupanteossa? Kauppaan tarvitaan sekä myyjää että ostajaa. Kauppa on oikeustoimena kaksipuolinen tahdonilmaisu eli sopimus. Nykyisen sopimusoikeuden valossa ostajan myötävaikutus kaupan syntymiseen on luonnollista. Ostajan tulee lainkin mukaan myötävaikuttaa siihen, että myyjä voi täyttää aiotun sopimuksen. Jos ostaja on esimerkiksi tilannut tavaran, johon hän itse toimittaa tarvikkeita, niin myyjällä tulee olla oikeus ryhtyä Lue lisää ›

Koti-irtaimiston kauppa: Maksetaanko koti-irtaimiston kaupasta luovutusvoittoveroa? ›

Meneekö koti-irtaimiston kaupasta luovutusvoittoveroa? Tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saatu voitto on verovapaata tuloa, jos omaisuus on ollut omassa tai perheen käytössä. Verovuodessa 5000 euron ylittävä osa koti-irtaimiston luovutusvoitoista on verotettavaa tuloa. Arvotaulut ja arvokkaat taide-esineet eivät kuulu tavanomaiseen koti-irtaimistoon. Ne ovat yleensä sijoituskohteita. Myös muut sijoituskohteet jätetään luovutusvoittoverotuksessa tavanomaisen koti-irtaimiston ulkopuolelle. Autot, mopot ja veneet eivät Lue lisää ›

Kaupan purku: Virheellisyys syynä kaupan purkuun ›

Olenko oikeutettu kaupan purkuun? Jos kaupan kohteessa on virhe, eikä sitä saada korvattua tai muutoin korjattua ostajalla on vielä mahdollisuus kaupan purkamiseen. Kaupan purku on hyvä mieltää viimesijaiseksi keinoksi tilanteen korjaamiseksi. Yleensä kaupan purku aiheuttaa ostajan ja myyjän suhteiden viilentymistä ja muita haitallisia vaikutuksia. Näin ollen on usein paljon parempi, jos riita saadaan sovittua jotakin Lue lisää ›

Kaupan purku: sopimus tullaan rikkomaan ›

Kaupan purku ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella Kaupan purkaminen ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella edellyttää, että kaupan purkamiseen oikeuttavan sopimusrikkomuksen tapahtuminen on käynyt selväksi. Sopimusrikkomuksen tulee olla olennainen. Olennaisuuden arviointiin vaikuttaa se, miten keskeinen rikottu velvoite on sopimuksen kokonaisuudessa.Kaupan purkaminen ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella voisi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, missä tavaran toimittaja ei ole aloittanutkaan sellaisen tilatun tavaran tekemistä, jonka Lue lisää ›

Irtaimen kauppa: Tavaran luovutuksen viivästyminen ›

Mitä jos luovutus viivästyy irtaimen kaupassa? Myyjän on luovutettava tavara ostajalle sopimuksen mukaan. Lähinnä se tarkoittaa tavaran luovuttamista oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Tavara katsotaan luovutetuksi viimeistään silloin, kun myyjä on luovuttanut tavaran ostajan hallintaan. Yksinkertaisimmillaan tavara luovutetaan siten, että se ojennetaan kaupassa ostajalle. On myös mahdollista, että myyjä luovuttaa tavaran ostajan edustajalle. Tämä on Lue lisää ›

Irtaimen kauppa: Reklamaatio ›

Ensimmäinen reagointikeino, kun on huomattu tuotteessa olevan puutteita, on reklamointi. Se tarkoittaa sitä, että ostaja ilmoittaa myyjälle tavaran olevan virheellinen. Reklamointivelvollisuuden taustalla on se, että sopijaosapuolet pysyvät tilanteessa niin sanotusti ajan tasalla ja voivat varautua tuleviin vaatimuksiin. Koska myyjä ei voi olla tietoinen virheistä, jotka ilmenevät tavarassa sen luovutuksen jälkeen, tulee ostajan saattaa myyjä näistä Lue lisää ›

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden ero

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden erottelulla on merkitystä yleensä esineiden luovutuksen yhteydessä. Luovutuksissa on eroja, sillä irtaimen omaisuuden kauppa tai lahja voidaan toteuttaa ilman määrämuotoa mutta kiinteän omaisuuden luovutus on aina tapahduttava määrämuodossa.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua irtaimeen omaisuuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Irtain esine

Irtaimia esineitä ovat kaikki esineet, jotka eivät ole kiinteitä. Oikeudellisesti katsottuna myös eläimet luetaan irtaimiin esineisiin. Irtaimet esineet ovat usein tavanomaisia esineitä, kuten arvopapereita.

2

Tavaran virhe ja reklamaatio

Ostajan on tehtävä reklamaatio virheestä välittömästi sen havaittuaan. Mikäli ostaja ei kuitenkaan ilmoita myyjälle virheestä kohtuullisessa ajassa hän voi menettää oikeutensa virheen korjaamiseen.

3

Avoin kauppa

Avoimessa kaupassa ostaja saa tuotteen ensin haltuunsa ja aikaa miettiä haluaako hän pitää tavaran vai ei. Avoimessa kaupassa myyjä on sidottuna kauppaan mutta ostaja ei.

4

Viivästyskorko

Jos ostajan maksu viivästyy, on myyjällä oikeus vaatia viivästyskorkoa kauppahinnalle. Viivästyskoron määrästä määritellään korkolaissa.