Vesistöt

Vesistön käyttö: Minkälainen vesistön käyttö mahdollista? ›

Miten vesistöä saa käyttää? Saako rantaa muokata? Vesilain mukaisen suuren yleiskäytön perusteella jokaisella on oikeus kulkea avoimessa vesistössä ja jäällä. Kulkuoikeutta ei kuitenkaan ole alueella, joka on laillisesti suljettu. Vesistössä kulkevalla on oikeus käyttää vierasta vesialuetta myös ankkuroimispaikkana. Jokaisella on lisäksi oikeus uittaa puutavaraa yleisessä uittoväylässä ja avoimilla vesialueilla. Pienen yleiskäytön nojalla sallittua on veden Lue lisää ›

Vesilaki: Suomen laajin ympäristölaki ›

Tunnetko vesilain säännökset mm. laiturin rakentamisesta? Vesilaki on Suomen laajin ympäristölaki. Siinä säännellään kattavasti eri vesienkäyttömuotoja eikä sen soveltamisalaa voida yksityiskohtaisesti määritellä. Vesilakia sovelletaan erilaisiin hankkeisiin ja toimintoihin, jotka jollain lailla liittyvät veteen. Vesilain piiriin kuuluu muun muassa toiminnot, jotka koskevat veden käyttämistä. Näitä ovat esimerkiksi vedenhankinta ja vesivoiman käyttö. Lakia sovelletaan myös vesialueilla kulkemiseen Lue lisää ›

Vesihuolto: Laadukas talousvesi tavoitteena ›

Miten vesien huolto hoidetaan? Vesihuollon tavoitteena laadukkaan talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus. Vesihuoltoon kuuluu vedenhankinta ja –jakelu, viemäröinti sekä jätevesien käsittely. Talousvesi otetaan pohja- tai pintavedestä, puhdistetaan ja johdetaan vesijohtoja pitkin kuluttajille. Käytön jälkeen vedestä tulee jätevettä, joka johdetaan viemäriin, käsitellään jätevedenpuhdistamossa ja johdetaan vesistöön. Jätevedenpuhdistuksessa syntyy myös lietettä, joka tulee käsitellä ja Lue lisää ›

Vesistönkäyttö: Vesistönkäytön rajoittaminen ›

Miten vesistönkäyttöä on rajoitettu? Saako talousvettä ottaa? Vesilaki rakentuu yleiskieltojärjestelmän varaan. Yleiskieltojärjestelmä osoittaa luvantarvekynnyksen. Jos toimintaan liittyy riski kiellon rikkomisesta, lupa on hankittava. Sulkemiskielto kieltää joen, salmen tai kapeikon syvimmällä kohdalla kulkevan valtaväylän sulkemisen ilman aluehallintoviraston lupaa. Muuttamiskielto koskee toimenpiteitä, jotka aiheuttavat haitallisia seurauksia vesistöön tai sen ympäristöön. Tällaisia voivat olla esimerkiksi veden johtaminen vesistöstä Lue lisää ›

Vesistörakentaminen: Padon tai penkereen rakentaminen luvanvaraista ›

Tarvitseeko vesistörakentamiseen lupaa? Padotus, pengerrys, sillan teko jne.? Vesistörakentamisella tarkoitetaan rakennustöitä mm. vesien käytön tai suojelun edistämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja viljely- tai metsämaan kuivattamiseksi. Vesistöihin rakennetaan patoja, penkereitä ja tekojärviä, perataan vanhoja ja kaivetaan uusia uomia sekä ruopataan rantoja ja vesiväyliä. Vesirakentaminen vaikuttaa jokien ja järvien vedenkorkeuksiin, virtaamiin tai pohjanmuotoihin. Rakentamisella on usein vaikutuksia myös Lue lisää ›

Veneily: Veneilyn säännöt ›

Liikutko veneellä? Tiedätkö säännöt? Jokamiehenoikeus Suomen lain mukaan oikeuttaa veneilijän liikkumaan vesistöissä suhteellisen vapaasti. Jokaisen veneilijän tulee silti muistaa muutamat perusasiat. Hänen liikkumisensa ei saa tarpeettomasti häiritä vesistön äärellä asuvia, eikä luontoa. Lisäksi joillakin alueilla liikkuminen on kiellettyä. Tällaisia alueita ovat mm. luonnonsuojelualueet ja Puolustusvoimien hallinnassa olevat sotilasalueet. Veneilijän on varottava kalastusta varten asetettuja pyydyksiä Lue lisää ›