Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Muita maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat toimenpidelupa, purkamislupa ja maisematyölupa. Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan.

Rakennuslupa tarvitaan myös korjaus- tai muutostyöhön ja rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen. Vähäisiin rakennushankkeisiin ei tarvita rakennuslupaa. Sen sijaan niihin on haettava toimenpidelupa tai tehtävä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat myöntää kunta. Ennen rakennuslupaa saatetaan edellyttää myös suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Jos rakentaminen tapahtuu suunnittelutarvealueella, rakennuslupamenettelyssä on otettava huomioon erityiset rakennusluvan edellytykset.

Poikkeamispäätös tarvitaan, kun rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rajoituksista. Sekä suunnittelutarveratkaisua että poikkeamispäätöstä haetaan yleensä kunnalta. Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija. Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on tarvittaessa ilmoitettava naapureille. Asian vireilläolosta on tiedotettava myös rakennuspaikalla.


Lue lisää rakennuskiellosta.

Lähde §: maankäyttö- ja rakennuslaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.