Suomen oikeusjärjestelmä: Hyvä oikeusturva

Voiko suomalaiseen oikeusjärjestelmään luottaa? Suomalaisen oikeudenhoitojärjestelmän kulmakivenä voidaan pitää hyvää oikeusturvaa. Kansalaisen perusoikeuksiin kuuluu riittävä oikeusturva. Oikeusturvalla tarkoitetaan oikeutta saada asiansa käsiteltäväksi riippumattomassa tuomioistuimessa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Oikeuslaitos… Lue lisää »

Presidentin armahdus

Tasavallan presidentti voi yksittäisessä tapauksessa armahtaa tuomioistuimen määräämästä rangaistuksesta tai muusta rikosoikeudellisesta seuraamuksesta joko kokonaan tai osittain. Ennen armahdusta tulee hänen kuitenkin pyytää asiassa lausunto Korkeimmalta oikeudelta. Käytännössä presidentti käyttää… Lue lisää »

Presidentin rikosoikeudellinen vastuu

Onko Presidentillä rikosoikeudellista vastuuta? Pääsääntöisesti presidentin virkatoimesta tai muistakaan toimista ei saa nostaa syytettä. Näin ollen hän tavallaan nauttii rikosoikeudellista koskemattomuutta. Jos kuitenkin käy niin, että presidentin epäillään syyllistyneen tiettyyn… Lue lisää »

Virkamies: Virkamiehen vastuu

Onko virkamies vastuussa virkatoimistaan? Suomen lain mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta toimielimen päätöksestä, jota hän on tuon toimielimen jäsenenä kannattanut. Päätöksen esittelijä on myös vastuussa… Lue lisää »

Oikeuskansleri: Kantelu oikeuskanslerille

Kuka voi kääntyä oikeuskanslerin puoleen? Oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä kuka tahansa omassa asiassaan tai muutenkin, jos hän kokee, että viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö on… Lue lisää »

Rikosrekisteri: Vapausrangaistukseen tuomittujen tiedot

Pelottaako rikosrekisteri? Rikosrekisteri on valtakunnallinen oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämä keskusrekisteri. Rekisteriin kerätään tietoja, joita tarvitaan rangaistusten määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. Tietoja voidaan käyttää myös henkilön luotettavuuden ja henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämisessä ja arvioinnissa.… Lue lisää »

Henkilötietojen suoja

Henkilötietojen suoja perustuu henkilötietolakiin sekä useisiin erityislakeihin. Henkilötietojen suojaamisella pyritään yksityisyyden suojaamiseen. Henkilötietojen suoja on yksityisyyden suojaa Henkilötietojen käsittelyn vaatimukset kohdistuvat aina siihen tahoon tai toimijaan, joka ylläpitää henkilörekisteriä tai… Lue lisää »

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely perustuu käsittelijän asemaan tai rekisteröidyn suostumukseen. Henkilötietoja sisältävä rekisteri on henkilörekisteri. Henkilötietojen käsittelyn määritelmä Henkilötietolain mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan: ”kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä,… Lue lisää »