Henkilö, Holhous

Henkilöä koskevia juridisia kysymyksiä voi kohdata jokapäiväisessä elämässä. Laajat lakikokonaisuudet varmistavat henkilön oikeuden esimerkiksi asianmukaiseen henkilötietojen käyttöön, hoitosuhteeseen, sosiaaliturvaan tai turvapaikkaan. Jos kyseessä on alaikäinen, tai jos henkilö ei itse ole kykenevä huolehtimaan asioistaan, voi edunvalvoja tehdä sen hänen puolestaan. Silloin tärkeiksi asioiksi nousevat edunvalvontavaltuutus, edunvalvojan määräys sekä alaikäisen edunvalvonta.

Edunvalvojan tilivelvollisuus: vuosi- ja päätöstilin liitteet ›

Edunvalvojan, jonka tehtäviin kuuluu omaisuuden hoito, tulee antaa vuosittain holhousviranomaiselle tili. Vuositilistä tulee ilmetä päämiehen varat ja velat tilikauden alussa ja lopussa (tilikauden ollessa kalenterivuosi 1.1. ja 31.12.). Vuositilistä tulee myös ilmetä päämiehen varallisuudessa tapahtuneet muutokset sekä päämiehen puolesta tehdyt merkittävät oikeustoimet. Merkittäviä oikeustoimia ovat esimerkiksi perinnönjako ja kiinteistön myynti. Vuositilissä varallisuus arvostetaan sen käypään Lue lisää ›

Ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta ›

Ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta tehdään maistraatille. Ilmoituksen voi tehdä edunvalvonnan tarpeessa oleva henkilö itse tai kuka tahansa asiasta tietoinen henkilö. Ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta Edunvalvojan määrää yleensä maistraatti, joskin myös käräjäoikeus on toimivaltainen edunvalvojan määrämään. Yleensä edunvalvojan määräämistä koskeva asia menee kuitenkin maistraattiin. Maistraatti ryhtyy selvittämään edunvalvonnan tarvetta joko edunvalvonnan tarpeessa olevan henkilön oman hakemuksen tai toisen Lue lisää ›

Alaikäisen edunvalvoja ›

Alaikäisen edunvalvoja on hänen huoltajansa. Alaikäisellä voi olla myös muu edunvalvoja kuin huoltaja, jos edunvalvonnan järjestäminen muuten on tarpeellista. Alaikäisen edunvalvoja Alaikäisen edunvalvoja on pääsääntöisesti hänen huoltajansa. Lapsen huoltaja puolestaan on yleensä lapsen vanhempi. Jos lapsen vanhemmat ovat lapsen syntyessä avioliitossa keskenään, molemmista tulee automaattisesti huoltajia. Jos lapsi ei synny avioliitossa, huoltajaksi tulee automaattisesti äiti ja isä Lue lisää ›

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn ›

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan aina, kun henkilötietoja kerätään ja halutaan luovuttaa eteenpäin esim. suoramarkkinointitarkoituksessa. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Suostumuksen pitää siis olla ensinnäkin vapaaehtoista. Nettipalveluissa, etenkin ilmaisissa palveluissa, koko palvelun ansaintalogiikka voi perustua siihen, että Lue lisää ›

Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella ›

Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella on mahdollista siinä laajuudessa, kuin rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Henkilötietojen käsittelyyn pyydetään suostumusta lukuisissa nettipalveluissa. Käytännössä jokaiseen palveluun, johon henkilö rekisteröityy, hän antaa Lue lisää ›

Arkaluonteiset henkilötiedot ›

Arkaluonteiset henkilötiedot tarkoittavat muun muassa etnistä alkuperää tai terveydentilaa koskevia tietoja. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteiset henkilötiedot Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on lähtökohtaisesti kielletty. Tämä kielto määrätään henkilötietolain 11 §:ssä. Arkaluonteisina pidetään tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön 1) rotua tai etnistä alkuperää; 2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista; 3) rikollista Lue lisää ›

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ›

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ovat; huolellisuusvelvoite, käsittelyn suunnittelu, käyttötarkoitussidonnaisuus sekä tarpeellisuusvaatimus. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet Henkilötietojen käsittelyn periaatteet tulevat henkilötietolaista. Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Lisäksi pitää toimia niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen Lue lisää ›

Henkilötietojen käsittely ›

Henkilötietojen käsittely perustuu käsittelijän asemaan tai rekisteröidyn suostumukseen. Henkilötietoja sisältävä rekisteri on henkilörekisteri. Henkilötietojen käsittelyn määritelmä Henkilötietolain mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan: ”kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi”. Henkilötietojen käsittelyllä samassa laissa tarkoitetaan. ”henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, Lue lisää ›

Henkilötietojen suoja ›

Henkilötietojen suoja perustuu henkilötietolakiin sekä useisiin erityislakeihin. Henkilötietojen suojaamisella pyritään yksityisyyden suojaamiseen. Henkilötietojen suoja on yksityisyyden suojaa Henkilötietojen käsittelyn vaatimukset kohdistuvat aina siihen tahoon tai toimijaan, joka ylläpitää henkilörekisteriä tai muuten käsittelee toisten ihmisten henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyä ja siis henkilötietojen suojaa käsittelee yleislakina henkilötietolaki. Sen lisäksi määräyksiä henkilötietojen käsittelystä on esimerkiksi terveydenhuollon alan erityislainsäädännössä. Henkilötietolaki Lue lisää ›

Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä ›

Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä ovat maistraatin valvonnan alla. Edunvalvoja huolehtii perinnönjaon toteutumisesta päämiehensä edun mukaisesti. Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä Edunvalvojan on osallistuttava päämiehensä puolesta kuolinpesän asioiden hoitoon. Ensimmäisenä tehtävänä edunvalvojan on otettava selko kuolinpesän tilanteesta esimerkiksi osallistumalla perunkirjoitustilaisuuteen. Sen jälkeen edunvalvojan on lähetettävä maistraatille jäljennös perukirjasta. Perukirjan jäljennös on lähetettävä maistraatille kuukauden sisällä sen laatimisesta. Edunvalvojan on päämiehensä Lue lisää ›

Edunvalvonta-valtakirja

Edunvalvontavaltakirjan kautta täysi-ikäinen henkilö, joka ymmärtää valtakirjan merkityksen ja sisällön, voi valtuuttaa itselleen edunvalvojan huolehtimaan asioistaan tulevaisuuden varalle. Edunvalvontavaltuutettu syrjäyttää yleisen edunvalvojan, kunhan valtuutettu nimenomaisesti hyväksyy tehtävän. Edunvalvontavaltakirjan tulee täyttää tietyt muotovaatimukset, ja se tulee allekirjoittaa esteettömien todistajien läsnäollessa. Valtakirjaa laatiessa onkin hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua henkilöihin ja holhoukseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Alaikäisen tekemä rikos

Alaikäistä ei voida tuomita rikosoikeudelliseen vastuuseen, jollei hän ole täyttänyt 15 vuotta mutta alaikäinen voidaan joutua vahingonkorvausvastuuseen aiheuttamastaan rikoksesta.

2

Edunvalvoja

Edunvalvojana voi toimia yksityishenkilö, esim. omainen tai yleinen edunvalvoja, joka on tavallisesti valtion virkamies. Edunvalvojan määrää Digi- ja väestötietovirasto tai käräjäoikeus.

3

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan aina suostumus, jos henkilötietoja kerätään tai halutaan luovuttaa eteenpäin esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksessa.

4

Hoitotahto

Hoitotahdon avulla potilas määrittää tahdon siitä, miten häntä tulee hoitaa. Potilaalla on itsemääräämisoikeus ja potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.