Kuka on pakolainen?

Pakolainen on henkilö, jolla on perusteltu aihe pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta. Hän oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai sellaisen pelon johdosta haluton turvautumaan sanotun maan suojeluun, tai olematta minkään maan kansalainen oleskelee entisen pysyvän maansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai pelon vuoksi haluton palaamaan sinne.

Perustellulla aiheella pelätä joutuvansa vainotuksi on kaksi puolta, subjektiivinen ja objektiivinen. Subjektiivista arviointi on, sillä pelkokin on subjektiivista. Toisaalta pelon arviointiin liittyy myös objektiviinen puoli, sillä pelon tulee olla perusteltua. Vain henkilön pelkotila ei riitä pakolaisaseman perusteeksi, vaan objektiivisella tilanteella on oltava yhteys siihen. Tällä tarkoitetaan siis sitä, että yksinään henkilön kokema pelko ei riitä, vaan hänen tulee todella olla hengenvaarassa tms. kotimaassaan.

Vainolla ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää, mutta voidaan päätellä hengenvaaran tai uhkan, joka kohdistuu vapauteen, rodun, uskonnon, kansallisuuden, poliittisen mielipiteen tai tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumiseen, olevan vainoa. Vaino liittyy yleensä valtion viranomaisten toimiin. Yksityisten tahojen puolelta tuleva vaino on myös pakolaissopimuksen mukaisesti vainoa, jos valtio ei kykene tai halua suojella yksilöitä siltä.

Pakolaisstatuksen saadakseen henkilön tulee oleskella kotimaansa ulkopuolella, sillä kansainvälinen suojelu ei voi tulla kysymykseen niin kauan kuin henkilö on kotimaassaan.

Kykenemättömyys palata kotimaahan tarkoittaa esimerkiksi sotaa, eli olosuhteita, jotka ovat henkilön tahdon ulottumattomissa. Henkilö ei voi vaikuttaa kotimaassaan vallitsevaan tilanteeseen. Haluttomuudella viitataan taas siihen, että pakolainen kieltäytyy ottamasta vastaan kotimaansa tarjoamaa suojelua.

Nopeaa apua lakiasioihin.