Edunvalvontavaltuutus on keino varautua vanhuuteen tai sairastumisiin. Siinä täysissä järjissään oleva ihminen määrää, kuka huolehtii hänen asioistaan silloin, kun hän ei enää itse siihen pysty.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi siis etukäteisesti järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan itse asioistaan. Syynä voi olla esimerkiksi muistisairaus, heikentynyt terveydentila tai vanhuus ylipäätään. Sen kautta voi määrätä etukäteen, kuka hoitaa asioita ja miten, kun ei enää itse ole siihen kykenevä.

Edunvalvontavaltuutus syrjäyttää yleisen edunvalvojan. Edunvalvontavaltuutuksen taustalla on ajatus, että ihminen itse saa valita henkilön, joka hänen etuaan valvoo. Ellei edunvalvontavaltuutusta ole tehty, tulee edunvalvojaksi yleinen edunvalvoja.

Jotta edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä, on oltava täysi-ikäinen ja ymmärrettävä asian merkitys.

Edunvalvontavaltuutuksessa voidaan valtuuttaa useampiakin henkilöitä kuin vain yksi. Jokaisen valtuutetun on kuitenkin erikseen suostuttava toimimaan valtuutettuna

Nopeaa apua lakiasioihin.