Hakukuulutus on ilmoitus valtiolla olevasta työpaikasta, virasta. Valtion työpaikat ovat usein virkoja. Virka julistetaan haettavaksi hakukuulutuksella. Virkaan ei tehdä työsopimusta, vaan työntekijä nimitetään hakemuksen tai annetun suostumuksen perusteella virkaan. Virkaan nimitetty on ko. yhteisöön julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa. Virka sisältää virkavastuun, joka tarkoittaa, että viranhoitoon tulevat sovellettavaksi rikoslain virkorikossäännökset. Tämä asettaa erityisen vastuun toiminnan lainmukaisuudesta.

Virka (vakituinen) on ennen sen täyttämistä julistettava haettavaksi. Ilmoitus haettavaksi julistamisesta on julkaistava valtakunnallisesti, jollei tästä vaatimuksesta muualla toisin säädetä. Hakuaika on oltava vähintään 14 kalenteripäivää.

Työsopimussuhteisen tehtävän tai yli vuoden kestäneen määräaikaisen virkasuhteen tilalle perustettu virka voidaan ensi kertaa täytettäessä täyttää virkaa haettavaksi julistamatta, jos virkaan nimitetään kyseistä tehtävää hoitava työntekijä tai kyseisessä määräaikaisessa virkasuhteessa työskentelevä virkamies.

Hakukuulutuksen sisältövaatimukset

ilmoituksessa on mainittava viran tehtävät ja säädetyt kelpoisuusvaatimukset, hakuajan päättymisaika sekä se viranomainen, jolle hakemus on osoitettava. Ilmoituksessa on mainittava, onko virka perustettu tiettyyn yksikköön vai onko se viraston yhteinen.

Perustellusta syystä virka tai virkasuhde voidaan tarvittaessa ilmoittaa uudelleen haettavaksi tai hakuaikaa jatkaa. Viran tai virkasuhteen aikaisemmat hakijat otetaan tällöin huomioon ilman uutta hakemusta. Hakemukseen on liitettävä tarvittavat selvitykset. Hakemusta, joka ei ole saapunut ilmoituksessa mainitun hakuajan päättymiseen mennessä, ei oteta huomioon.

Hakukuulutus määritellään erityislaeilla tietyillä hallinnonaloilla

Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, poliisitoimen ja ulkoasiainhallinnon virkojen, tuomarin virkojen ja Suomen Akatemian tutkimusvirkojen täyttämisestä haettavaksi julistamatta säädetään erikseen lailla.

Nopeaa apua lakiasioihin.