Virantoimituksesta pidättäminen voidaan tehdä, jos viranhaltijan voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virantoimituksessa virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, hänet voidaan pidättää tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi virantoimituksesta. Virantoimituksen ulkopuolella tapahtuneiden rikosten vuoksi viralta pidättäminen voidaan tehdä tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi. Näin voidaan kuitenkin toimia vain, jos asiassa ilmenneillä seikoilla voi olla vaikutusta viranhaltijan edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä.

Useissa viroissa edellytetään asianmukaisen viranhoidon lisäksi kunkin aseman ja tehtävien mukaista käyttäytymistä myös vapaa-ajalla. Näin ollen esim. vapaa-ajalla tehty rikos voi johtaa virkamiesoikeudellisessa käsittelyssä virantoimituksesta pidättämiseen, jos rikos on laadultaa sellainen, että se voisi heikentään viranhaltijan luottamusta ko. virkatehtävien hoitoon. Virkamiesoikeudellisen käsittelyn lisäksi jos asiassa on syytä epäillä rikosta, teko tutkitaan toimivaltaisen esitutkintaviranomaisen tekemässä virkorikostutkinnassa.

Virantoimituksesta pidättäminen ja menettelyt

Kunnallisen viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättä joko kunnanhallitus tai muu kunnan johtosäännössä määrätty viranomainen. Kunnanjohtajan viralta pidättämisestä päättää kuitenkin kunnanvaltuusto. Jos kunnanjohtajan viralta pidättäminen on kiireellinen voi siitä päättää myös kunnanvaltuuston puheenjohtaja siihen saakka kunnes valtuusto on kutsuttu koolle ja käsitellyt asian.

Ennen kuin virantoimituksesta pidättämisestä tehdään päätös, viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Viralta pidättämistä koskeva päätös voidaan panna täytäntöön heti. Jos viralta pidättämisen perusteena olevat olosuhteet muuttuvat, on edellytyksiä arvioitava uudelleen. Tästä on tehtävä uusi päätös.

Nopeaa apua lakiasioihin.