Kohtuullisuusperiaate

Työsopimuksen ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta, jos ehdon soveltaminen olisi hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta.

Kohtuuttomien sopimusehtojen sovittelusta ja niiden huomiotta jättämisestä säädetään oikeustoimilaissa. Sopimusehto on voinut olla kohtuuton jo sopimuksen tekemisestä lähtien tai se on voinut tulla kohtuuttomaksi olosuhteiden muutosten vuoksi. Kohtuuttomuutta arvioidessa huomioidaan sopimusosapuolten asema oikeustoimen aikaan, oikeustoimen sisältö, olosuhteet oikeustoimen jälkeen ja tarvittaessa myös muut seikat. Tärkeää on selvittää, oliko sopimus jo sitä tehtäessä kohtuuton kokonaan vai ainoastaan osittain.

Kohtuullisuusperiaatetta sovelletaan myös palkkaa koskevaan sopimusehtoon, jos työsopimuksessa on palkkaa koskeva sopimusehto. Jos palkasta ei ole sovittu lainkaan työsopimuksessa, eikä työsuhteessa tule sovellettavaksi työehtosopimusta, tulee työsopimuslain mukaisesti työntekijälle maksaa tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Nopeaa apua lakiasioihin.