Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen voi tapahtua tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tai henkilöstä johtuvilla perusteilla.

Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen henkilöstä johtuvilla perusteilla

Työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole asiallinen ja painava. Asiallisena ja painavana syynä voidaan pitää virkasuhteesta, laista tai määräyksistä johtuvien, virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Asiallinen ja painava syy voi olla myös henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen, joiden vuoksi viranhaltija ei enää kykene selviytymään tehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa otetaan huomioon työnantajan ja viranhaltijan olosuhteet kokonaisuudessaan.

Irtisanominen on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun irtisanomisen peruste on tullut irtisanomisesta päättävän viranomaisen tietoon.

Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla

Virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä. Myös työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestely tai muu niihin verratta syy voi olla irtisanomisperuste. Irtisanominen edellyttää myös, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä. Myös työntekijän uudelleen kouluttaminen on ensisijainen vaihtoehto ennen irtisanomista.

Erityinen irtissanomissuoja

Viranhaltijalla, jolle on myönnetty virkavapaata perhevapaiden vuoksi, on samansisältöinen irtisanomissuoja kuin työntekijällä työsopimuslain mukaan. Tämä koskee myös viranhaltijaa, joka on raskaana tai joka tulee käyttämään oikeuttaan edellä tarkoitettuihin vapaisiin.

Nopeaa apua lakiasioihin.