Lain määritelmän mukaan liikkeen luovutuksesta on kyse, kun yritys, liike, yhteisö tai säätiö tai näiden toiminnallinen osa luovutetaan toiselle työnantajalle. Lisäksi edellytyksenä on, että luovutettu liike tai sen osa säilyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Liikkeen luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksessa liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.

liikkeen luovutuksen edellytykset

Jotta kyseessä on liikkeen luovutus, tulee toimen täyttää kolme edellytystä. Ensinnäkin luovutuksen osapuolten välillä on oltava oikeudellinen yhteys. Yhteys on tavallisesti suora sopimussuhde osapuolten välillä, jonka perusteella uusi yritys hankkii ainakin osan vanhan yrityksen omaisuudesta.

Toiseksi, liikkeen luovutus edellyttää, että luovutuksessa siirtyy toiminnallinen kokonaisuus, ei vain omaisuutta. Luovutuksen kohteen tulisi periaatteessa voida toimia myös itsenäisenä liiketoimintana.

Kolmas edellytys on siirrettävän toiminnan keskeytymättä jatkuminen. Luovutettava liike on oltava toiminnassa, mutta lyhyt katko liiketoiminnassa ei estä toimen katsomista liikkeen luovutukseksi.

Yritystoiminta voi liikkeen luovutuksen ohella muuttua siten, ettei kyseessä ole lainkaan edes liikkeen luovutus, tai siten, että toiminta katsotaan kokonaan uuden liiketoiminnan aloittamiseksi. Ensin mainitussa tapauksessa järjestelyllä ei ole lainkaan oikeudellisia vaikutuksia työntekijöiden asemaan, kun taas uuden liikkeen perustamisen yhteydessä uudella työnantajalla ei ole mitään velvoitteita vanhan yrityksen työntekijöitä kohtaan.

Arvioitaessa, toteutuuko liikkeen luovutus, kyse on kokonaisarvioinnista, joten kaikkien edellytysten ei kaikissa tapauksissa tarvitse toteutua samalla tavalla tai yhtä selkeästi. Huomioon voidaan ottaa myös esimerkiksi se, siirtyykö uudelle liiketoiminnanharjoittajalle lukumäärältään tai pätevyydeltään merkittävä osa vanhan liikkeen työntekijöitä.

Liikkeen luovutuksesta ei esimerkiksi ole kyse silloin, kun liiketoiminta siirtyy konkurssissa velalliselta konkurssipesän hoidettavaksi tai kun yritysmuotoa muutetaan laissa säädetyllä tavalla.


Lue lisää yhtiömuodon muuttamisesta.

Lähde §: työsopimuslaki


Suomen Juristit Oy
22.4.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.