Lastensuojelu jakautuu ehkäiseviin toimenpiteisiin, avohuollon palveluihin ja tukitoimenpiteisiin sekä huostaanottoon ja sijaishuoltoon.

Ehkäiseviä toimenpiteitä ovat äitiys- ja lastenneuvolat, päivähoito, koulun psykososiaalinen oppilashuolto, kouluterveydenhuolto sekä nuorisotyö. Mainitut palvelut ehkäisevät ennalta lastensuojelun tarvetta ja toisaalta havaitsevat toimenpiteiden tarpeen usein ensimmäisenä.

Avohuollon palveluiden järjestäminen on lastensuojelulain mukaan kunnan sosiaaliviranomaisen vastuulla. Kunnan sosiaaliviranomaisen on tuettava perhettä ja lasta tai nuorta avohuollon tukitoimin, jos kasvuolot vaarantavat lapsen tai nuoren terveyttä ja kehitystä tai jos lapsi tai nuori itse vaarantaa käyttäytymisellään terveyttään tai kehitystään.

Taloudellisten vaikeuksien tai asunto-ongelmien vuoksi kunnan on järjestettävä perheelle riittävästi taloudellista tukea ja korjattava asunto-oloihin liittyvät puutteet. Varsinaisiin lastensuojelutoimiin ryhdytään vasta, jos tilanne ei näin korjaannu. Avohuollon tukitoimet ovat siis ensisijaisia toimia lasten olojen parantamiseksi. Lastensuojelun avohuollossa tukitoimet räätälöidään lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tarvittaessa perheelle voidaan määrätä tukihenkilö tai tukiperhe.

Jos tilanteen arvioidaan korjaantuvan lyhyen ajan kuluessa, lapsi voidaan avohuollon tukitoimena sijoittaa lyhytaikaisesti perheeseen tai laitokseen ilman huostaanottoa. Samalla koko perhettä voidaan kuntouttaa esimerkiksi päihdehuollon laitoksessa. Avohuollon tukitoimet edellyttävät huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumusta.

Muita tukitoimia ovat muiden muassa kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelu, päivähoito, terapiapalvelut, lapsen tukeminen koulunkäynnissä ja harrastuksissa sekä ammatin ja asunnon hankkimisessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.