Työehtosopimus on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajajärjestö tekee yhden tai useamman työntekijöiden ammattiliiton kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava. Työehtosopimuksen normaalisitovuus tarkoittaa, että työehtosopimusta noudatetaan työsuhteessa vain silloin, kun työnantaja kuuluu työehtosopimuksen osapuolena olevan liittoon.

Laissa on asetettu yleiset edellytykset normaalisitovan työehtosopimuksen sitovuudelle. Lain mukaan työehtosopimukseen ovat sidotut:

  • ne työnantajat ja yhdistykset, jotka ovat työehtosopimuksen tehneet tai jotka jälkeenpäin ovat aikaisempien sopimukseen osallisten suostumuksella kirjallisesti siihen yhtyneet;
  • ne rekisteröidyt yhdistykset, jotka yhdessä tai useammassa asteessa ovat edellisessä kohdassa mainittujen yhdistysten alayhdistyksiä; ja
  • ne työnantajat ja työntekijät, jotka ovat tai sopimuksen voimassa ollessa ovat olleet sopimukseen sidotun yhdistyksen jäseniä; ja noudattakoot nämä työnantajat ja työntekijät toistensa kanssa tehtävissä työsopimuksissa työehtosopimuksen määräyksiä.

Lisäksi työnantaja ei saa tehdä työehtosopimuksen kanssa ristiriidassa olevaa työsopimusta sopimuksen ulkopuolellakaan olevan, työehtosopimuksen tarkoittamaa työtä suorittavan työntekijän kanssa. Normaalisitovaa työehtosopimusta on siis noudatettava työsuhteessa myös silloin, kun työntekijä ei kuulu sopimuksen osapuolena olevaan järjestöön.

järjestöehto

Normaalisitovan työehtosopimuksen sitovuutta voidaan kuitenkin rajoittaa niin kutsutulla järjestöehdolla. Normaalisitovan työehtosopimuksen sitovuus määräytyy yllä mainituilla tavoilla vain silloin, kun työehtosopimuksessa itsessään ei ole rajoitettu sen sitovaisuuspiiriä.

Järjestöehdolla voidaan määrätä, että työehtosopimusta sovelletaan vain sopimuksen osapuolena olevan työntekijäjärjestön jäsenten työsuhteissa. Tällöin työehtosopimusta ei sovelleta silloin, kun työntekijä ei kuulu järjestöön tai hän kuuluu johonkin muuhun järjestöön. Toisaalta järjestöehdolla voidaan myös määrätä, että työehtosopimusta ei sovelleta sopimuksen ulkopuolella olevan yhdistyksen jäseniin.

Työehtosopimuksen soveltamispiirin rajaus ammattiliittoon kuulumisen perusteella on poikkeusjärjestely laissa säädettyyn lähtökohtaan. Oikeuskäytännön mukaan voidaankin edellyttää, että asiasta on sovittava selkeästi, mikäli lähtökohdasta on tarkoitus on poiketa.

Soveltamispiiriä koskevan määräyksen arvioinnissa tuleekin ottaa huomioon myös sopijapuolten tarkoitus. Esimerkiksi tapauksessa TT 2002:54 työehtosopimuksen soveltamispiiriä koskevaa ehtoa ei katsottu soveltamisalarajoitukseksi, vaan sopimusta oli pidettävä edustavana ja siten yleissitovana.


Lähde §: työehtosopimuslaki

Lue lisää työehtosopimuksen yleissitovuudesta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
01.10.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.