Maksuohjelmaan pääseminen ja lisäsuoritus

Yksityishenkilön velkajärjestely on mahdollisuus saada ylivelkainen talous tasapainoon. Velkajärjestelyyn voi päästä, jos ylivelkainen ei ole tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttanut taloudellista umpikujaa. Velkajärjestelystä päättää yleinen alioikeus eli alueellisesti toimivaltainen käräjäoikeus ensiasteena. Hakemuksen tekemisessä voi saada apua esimerkiksi velkaneuvojalta. Ennen velkajärjestelyhakemuksen tekemistä on velallisen kuitenkin pyrittävä ensisijaisesti sopimaan velkansa ja tekemään esimerkiksi maksujärjestely tai maksuohjelma suoraan velkojan kanssa velan suorittamiseksi.

Maksuohjelma on 3 tai 5 vuotta. Jos yksityishenkilön velkajärjestelyyn päässyt henkilö suoriutuu maksuohjelmasta, vapautuu hän velkojensa loppuosan maksamisesta. Maksuohjelman velat suhteutetaan velallisen maksukykyyn ja hän vapautuu veloista siltä osin kuin ne eivät ole kuuluneet maksuohjelmaan.

Jos velallinen saa velkajärjestelyn aikana lisätuloja tai esimerkiksi perinnön, tulee velallisen ilmoittaa maksukykynsä paranemisesta ja se huomioidaan ohjelmassa lisäsuorituksina. Velkoja voi aina velkajärjestelyn päättymisen jälkeen vaatia velallista selvittämään taloudelliset olosuhteensa mahdollisten lisäsuoritusten suorittamiseksi – velkojan on esitettävä pyyntö 3 kuukauden kuluessa velkajärjestelyohjelman päättymisestä. Jos velallinen ei ilmoita maksukykynsä paranemista, on velkojalla mahdollisuus vaatia lisäsuorituksia ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun seikka on tullut velkojan tietoon ja viimeistään 2 vuotta maksuohjelman päättymisen jälkeen.

Nopeaa apua lakiasioihin.