Ympäristövahingolla tarkoitetaan tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta ympäristölle tapahtunutta vahinkoa. Vahinko voi johtua esimerkiksi onnettomuudesta, laiminlyönnistä tai tahallaan aiheutettuna eli esimerkiksi rikoksen johdosta. Vahinko luokitellaan ympäristövahingoksi, jos se johtuu a) veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta, b) melu-, tärinä-, säteily-, valo-, lämpö- tai hajuhaitasta tai c) muusta vastaavasta häiriöstä.

Esimerkki ympäristövahingosta:

Tehtaan jätevesialtaasta on päässyt vuotamaan jätevettä läheiseen vesistöön. Sen seurauksena vesistö happamoituu. Alueen matkailuyrittäjä on järjestänyt kalastusretkiä vesistölle, mutta päästöjen vuoksi kalakannat ovat olennaisesti vähentyneet vesistöstä. Koska matkailuyrittäjä ei voi enää käyttää vesistöä elinkeinotoiminnassaan päästöjen vuoksi, voidaan puhua ympäristövahingosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.