Vakuutussopimus on sopimus, jossa vakuutuksenottaja sopii vakuutuksenantajan kanssa siitä, että vakuutuksenantaja ottaa korvausta vastaan kantaakseen jonkun riskin. Riskin kantaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että vahingon sattueesa vakuutuksenantaja korvaa aiheutetun vahingon.

Vakuutussopimuksia säännellään vakuutussopimuslaissa. Laki on pakottavaa, eli siitä poikkeava vakuutussopimuksen sopimusehto on mitätön. Laki ei koske erityislaeilla säänneltyjä vakuutuslajeja. Erityislailla säännelty vakuutuslaji on esimerkiksi liikennavakuutus.

Sopijapuolet ja vakuutuksesta annettavat tiedot

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutuksenantajalla sitä, joka myöntää vakuutuksia. Ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Korvauspäätöksen on lähes aina sisällettävä ohjeet muutoksenhausta

Korvaushakemuksen johdosta annettavasta tai muusta vakuutusta koskevasta päätöksestä on käytävä ilmi, jollei se ole olosuhteisiin nähden ilmeisen tarpeetonta, voidaanko ja millä tavalla asia saattaa tuomioistuimen, kuluttajavalituslautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi. Ohjeita ei tarvita jos se on ilmeisen tarpeetonta. Ilmeisen tarpeettomuuden kynnys on huomattavan korkea. Lähinnä ohjeet muutoksenhausta voi jättää toimittamatta kun korvausmäärä on huomattavan alhainen tai vahinko huomattavan vähäinen.

Vakuutuksenantajan vastuulla on antaa tarpeelliset ja oikeat tiedot vakuutuksesta

Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Nopeaa apua lakiasioihin.