Virkamies: Virkamiehen kansallisuus

Valtion virkamieslain (750/1994) 3 luvun 7 §:n nojalla tiettyihin virkoihin voidaan nimittää ainoastaan Suomen kansalainen. Nämä virat ovat:

”1) oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin virka sekä oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön ja esittelijäneuvoksen, osastopäällikkönä virka;

2) valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, kansliapäällikön, osastopäällikön ja toimistopäällikön virka sekä sitä vastaava tai ylempi virka

3) ulkoasiainhallinnon virka;

4) tuomarin virka;

5) viraston päällikön virka, ei kuitenkaan yliopiston rehtorin virka;

6) aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen tehtäviä hoitavan vastuualueen päällikön virka;

7) virka, johon kuuluu syyttäjän tai ulosottomiehen tehtäviä;

8) poliisilaissa (872/2011) tarkoitettu poliisimiehen virka;

9) virka, johon nimitetty kuuluu vankilan johtokuntaan;

10) puolustusministeriön ja puolustusvoimien sekä rajavartiolaitoksen virka;

11) suojelupoliisin muu kuin poliisimiehen virka;

12) Tullin virka, johon kuuluu oikeus pidättämiseen, ja Tullin virka, johon kuuluu Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen osallistuminen tai Tullin toimialaan kuuluvia rikostutkinta- ja valvontatehtäviä;

13) Liikenteen turvallisuusviraston ja Liikenneviraston pääjohtajien välittöminä alaisina toimivien johtajien virat.”

Lähde §: Valtion virkamieslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.