Virkasuhteen päättäminen kollektiiviperusteella on mahdollista henkilöstä riippuvien irtisanomisperusteiden ohella. Kollektiiviperusteet liittyvät useimmiten viraston uudelleenorganisointeihin.

Virkasuhteen päättäminen kollektiiviperusteella on viranomaisen oikeus

Viranomaisella on oikeus irtisanoa virkamies jos virasto tai se yksikkö, jossa virkamies työskentelee lakkaa. Irtisanomiseoikeus on myös, kun virkamiehen tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota virkamiehelle tehtäviä suoritettavaksi olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähenevät.

Irtisanominen ei kuitenkaan voi tapahtua…

Irtisanomisperusteen ei kuitenkaan katsota olleen voimassa, jos irtisanomista on edeltänyt tai seuraa uuden henkilön työhön ottaminen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, eikä viraston toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia.

Irtisanomisperusteena ei myöskään voi olla tehtävien uudelleen järjestelyt, jos nämä järjestelyy eivät tosiasiallisesti vähennä virastossa tarjolla olevia tehtäviä tai muuta tehtävien laatua. Irtisanomisen peruste ei voi myöskään olla kone- tai laitehankinnat jos irtisanottu olisi ammattitaitoonsa nähden voitu tai voitaisiin kouluttaa ko. laitteiden käyttöön. Kollektiiviperusteinen irtisanominen  ei voi tapahtua perusteena henkilöstön vähentämisestä aiheutunuts kustannussäästö, jos säästö on niin vähäinen, että sitä ei voida pitää viraston ja virkamiehen olosuhteet huomioon ottaen irtisanomisen todellisena syynä.

Jos virastoon perustettu virka sijoitetaan toiselle paikkakunnalle eikä virkamies perustellusta syystä siirry työskentelemään tällä paikkakunnalla, virkamies voidaan irtisanoa. Usein jo viran hakukuulutuksesta selviää, onko virka viraston yhteinen.

Lähtökohtaisesti etsittävä ensin mahdollisuus uudelleen sijoittamiseen tai uudelleen kouluttamiseen

Viranomaisella ei ole oikeutta irtisanoa virkamiestä, jos virkamies voidaan kouluttaa tai sijoittaa uudelleen.

Nopeaa apua lakiasioihin.