Kiinteistöllä tapahtuvan toiminnan on yleensä pysyttävä kiinteistön rajojen sisällä. Kuitenkin toiminnan haitallisetkin vaikutukset ulottuvat usein naapurikiinteistöön. Sitä ei voida lainsäädännönkään avulla kokonaan estää. Kiinteistöjen omistajilla on siksi tavanomaisen käytön aiheuttamien vaikutusten sietämisvelvollisuus.

kuinka paljon haittaa naapuri on velvollinen sietämään?

Naapuruussuhdelain mukainen immissiokielto tarkoittaa, että kiinteistön käytöstä ei saa aiheutua naapurille kohtuutonta rasitusta esimerkiksi pölystä, hajusta tai melusta. Kielto koskee myös kerrostalon huoneiston käytöllä aiheutettua haittaa muille saman talon asukkaille. Jos naapurikiinteistölle aiheutuvat haitat ovat kohtuuttomia, voidaan myös kiinteistön rajojen sisällä tapahtuva toiminta kieltää.

Mahdollinen lainvastaisuus määräytyy aina tapauskohtaisella kohtuuttomuusarvioinnilla. Siinä otetaan huomioon mm. naapurikiinteistön käyttötapa ja paikalliset olosuhteet, kuten tavanomaisuus, odottamattomuus ja haitan kesto. Jos haitta oli olemassa jo silloin, kun naapuruussuhde syntyi, ei haitan yleensä katsota olevan kohtuuton. Olosuhteiden muutos voi kuitenkin muuttaa toiminnan kohtuuttomaksi.

Jos kiinteistöllä tapahtuu kiellon vastaista toimintaa, voi haitan kärsijä nostaa kanteen käräjäoikeudessa. Haitan aiheuttajalle voidaan asettaa rajoituksia tai kieltää toiminta kokonaan. Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa rasituksen ilmenemisestä. Jos rasituksen syynä on ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvarainen toiminta, poistamisvaatimus käsitellään ympäristönsuojelulain mukaisesti hallintopakkoasiana. Se on yleisempi ja myös naapurien kannalta usein tehokkaampi ja nopeampi menettely kuin kannetie.

Jos toiminta aiheuttaa kohtuutonta rasitusta, toiminnalle vaaditaan ympäristölupaviranomaisen antama ympäristölupa, joka on myös suoja myöhempiä lopettamis- ja rajoittamisvaatimuksia vastaan. Lupaharkinta on aina tapauskohtaista ja siinä otetaan huomioon naapurit, ympäristövaikutukset ja terveydensuojelu.

Lue lisää taloyhtiön järjestyssäännöistä.

Lähde §: naapuruussuhdelaki

Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 29.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.