Vahingonkorvausvelan vanhentumisesta säädetään velan vanhentumisesta annetussa laissa. Seitsemännen pykälän perusteella vahingonkorvauksen tai muun hyvityksen vanhentumisaika alkaa kulua siitä, kun sopimusrikkomuksessa ostaja on havainnut virheen tai puutteen kaupan kohteessa tai kun se olisi pitänyt havaita.

Vahingonkorvauksen vanhenemisen osalta on olemassa ns. kolmen ja kymmenenvuoden sääntö. Vahingonkorvauksen on kuitenkin katkaistava ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut sopimusrikkomuksesta taikka vahinkoon johtaneesta tapahtumasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vahingonkorvausvelvoite vanhenee aina ja joka tapauksessa kymmenen vuoden kuluttua sopimusrikkomuksesta tai vahingon tapahtumasta.

Lainsäätäjä on perustellut säännön siten, että jos vanhentumisaika alkaisi vasta siitä, kun vahinko on ilmennyt, vahingonkorvauksia voitaisiin vaatia kohtuuttoman pitkienkin aikojen jälkeen siitä, kun vahinko on tapahtunut. Näin pitkän ajan jälkeen todisteiden hankkimisen todennäköisyys on lähes mahdoton.

Kolmen ja kymmenenvuoden vanhentumisaika

Pääsääntönä on siis, että vahingonkorvausta on vaadittava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsijä sai tietää tai piti tietää vahingosta, sekä siitä tahosta joka on korvauksesta vastuussa. Vahingonkorvausta on kuitenkin joka tapauksessa vaadittava viimeistään 10 vuoden kuluessa siitä, kun vahinko on tapahtunut, riippumatta siitä onko vahingon aiheutumista huomattu.

Velan vanhentumisajan katkaiseminen tapahtuu muun muassa vaatimalla velkaansa tuomioistuin- tai ulosottomenettelyn kautta, jolloin vanhentuminen katkaistaan ja uusi vanhentumisaika alkaa kulumaan.

Säännölle on kuitenkin poikkeus, sillä 10 vuoden ehdottoman vanhentumisajan ulkopuolelle jäävät henkilövahingot ja ympäristövahingot. Lainsäätäjän mukaan näiden vahinkojen ilmenemiseen kuluu useasti pitkiä aikoja. Ilman tätä poikkeusta voisi olla vaarana, että vahingonkärsijä havaitsee vahingon vasta kun 10 vuoden vanhentumisaika on kulunut jo umpeen. Vahingonkorvausvelvollisuus, joka on syntynyt rikoksen seurauksena ei vanhene niin kauan kun rikosasiassa voidaan nostaa syyte tuomioistuimessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.