Aggressivisen menettelyn kielto markkinoinnissa ja asiakassuhteissa

Kuluttajansuojalaki: Aggressiivisen menettelyn kielto

Kuluttajansuojalaissa on kielletty aggressiivisten menettelyjen käyttäminen markkinoinnissa ja asiakassuhteissa. Aggressiivisena menettelynä pidetään häirintää, pakottamista ja muuta sellaista kuluttajan painostamista, joka on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman painostamista olisi tehnyt.

Menettelyn aggressiivisuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti:

1) menettelyn ajoitus, paikka, luonne ja kesto

2) uhkaava tai halventava kielenkäyttö tai käyttäytyminen

3) kuluttajan vastoinkäymisten tai muiden sellaisten henkilöön liittyvien seikkojen hyväksikäyttö, jotka heikentävät kuluttajan arvostelukykyä

4) sopimukseen tai lakin perustuvien kuluttajan oikeuksien käytön hankaloittaminen

5) uhkaus ryhtyä toimiin, jotka eivät ole lain mukaan sallittuja.

Nopeaa apua lakiasioihin.