Arvonlisäveron maksaminen eli veron tilittäminen valtiolle on tapahduttava määrättynä ajankohtana. Veron tilittäminen tarkoittaa kalenterikuukaudelle suoritettavien verojen ja vähennettävien verojen erotusta. Maksamisen suoritetaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 6 luvun mukaisesti.

arvonlisäveron maksuajankohta

ALV:n maksamisen ajankohta on myynti. Myynnistä suoritettava vero ja vähennettävä vero on kohdistettava veron tilittämistä varten oikealle kalenterikuukaudelle. Arvonlisävero on maksettava yleensä siltä kuukaudelta, jonka aika myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu. Tästä pääsääntöisestä tilanteesta käytetään nimitystä suoriteperuste. Suoriteperusteen mukaisesti maksettaessa merkitystä ei siis anneta sille, milloin tavara tai palvelu on veloitettu tai maksettu. Suoriteperustetta sovelletaan myös osamaksukauppaan, jolloin vero suoritetaan kerralla kokonaan silloin kun tavara tai palvelu on toimitettu kokonaan. Jos toimituksissa on käytetty ennakkomaksuja, vero on kuitenkin maksettu silloin, kun ennakkomaksu kertyy.

Verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös, saa kohdistaa myynnistä suoritettavan veron sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana myyntihinta tai sen osa on kertynyt (niin sanottu maksu-/kertymisperuste).

Ostoista tehtävät vähennykset

Myös ostoista tehtäviin vähennyksiin sovelletaan pääsääntöisesti suoriteperustetta. Vähennys kohdistetaan siten sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostettu tavara tai palvelu on vastaanotettu. Euroopan Unionin sisäinen osto vähennetään tavaran vastaanottokuukautta seuraavalla kalenterikuukaudella, ellei ostaja ole saanut tavarasta laskua tms. asiakirjaa.

Verovelvollisella on tilikauden aikana oikeus käyttää laskutusperustetta. Vähennys tehdään tällöin siltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana vähennykseen oikeutettua on veloitettu tavarasta tai palvelusta. Jos veloitusta ei käytetä, vähennys saadaan tehdä siltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana ostohinta on maksettu. Verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös, saa kohdistaa vähennyksen sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostohinta tai sen osa on maksettu.

Valinnainen verokausi ja arvonlisäveron maksaminen

Pääsääntöisesti verokausi on yksi kalenterikuukausi. Verovelvollisen on maksettava verokauden vero pääsäännön mukaan viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä.

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen, säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja ja muu suorituksen maksaja kuin satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja, jonka kalenterivuoden liikevaihto (kts. liikevaihdon määritelmä kirjanpitolaista) tai sitä vastaava tuotto on enintään 100 000 euroa, voi hakemuksesta valita verokaudeksi neljänneskalenterivuoden. Jos näin päätetään, käytetään verokaudesta nimitystä vaillinainen verokausi.

Jos arvonlisäverovelvollisen kalenterikauden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on enintään 30 000 euroa, voi hakemuksesta valita verokaudeksi kalenterivuoden.

Arvonlisäverotuksessa verovelvollisen nk. vaillinaista verokautta soveltavan suorituksen maksajan ja arpajaisverovelvollisen on maksettava verokauden vero viimeistään verokautta seuraavan toisen kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä.

Yleisellä eräpäivällä tarkoitetaan kalenenterikuukauden 12. päivää tai, jos se ei ole pankkipäivä, sitä seuraavaa ensimmäistä pankkipäivää.


Lähde §: arvonlisäverolaki, laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä


Suomen Juristit Oy
6.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.