Asianosaisjulkisuus rikosasiassa kertoo sen, ketkä ovat oikeutettuja saamaan meneillään olevasta esitutkinnasta tietoja. Lähtökohtaisesti asianosaisella on esitutkinnan aloittamisen jälkeen oikeus saada tieto esitutkintaan johtaneista ja esitutkinnassa ilmi tulleista seikoista sekä esitutkinta-aineistosta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asianosaisjulkisuus rikosasiassa ei ole ehdoton

Asianosaisellekaan ei tarvitse antaa edellä mainittuja tietoja, jos tietojen antamisesta on haittaa asian selvittämiselle. Oikeutta ei asianosaisella ole myöskään silloin kun tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä erittäin tärkeän yleisen edun turvaamiseksi.

Tiedonsaantioikeutta ei asianosaisella ole myöskään silloin kun asianosaisen tiedon saannin estää laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Asiakirjan antamatta jättämiselle voi olla tällöin perusteena esim. myös lapsen etu tai erittäin tärkeä yksityinen etu.

Esitutkintamateriaalin sianosaisjulkisuudesta päättäminen

Kun harkitaan asianosaisen oikeutta saada tietoja tai sen rajoittamista, arvioinnissa on otettava huomioon asianosaisen oikeus puolustautua asianmukaisesti tai muuten asianmukaisesti valvoa oikeuttaan oikeudenkäynnissä. Asianosaisjulkisuuden pääsäännöstä ei saa poiketa loukaten asianosaisen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

esitutkintalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.