Perustajaosakkaan myydessä asunto-osakkeensa jo rakentamisvaiheen aikana, tulee kauppasopimuksen täyttää sisällöllisesti tietyt perusvaatimukset. Perustajaosakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä asuntokauppalaissa määriteltyä luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka merkitsee tai muuten omistaa asunto-osakkeen tai muun asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavan yhteisöosuuden rakentamisvaiheen aikana (asuntokauppalaki 1:4 §).

Kauppasopimuksen sisältö

Rakentamisvaiheessa tehtävästä kauppasopimuksesta on käytävä ilmi muun muassa kaupan kohde, myyjä ja ostaja sekä asuinhuoneiston valmistumisen ja hallinnan luovuttamisen ajankohta tai ainakin arvio mahdollisesta valmistumisesta. Kauppasopimuksesta on löydyttävä tieto kauppahinnasta, tai velattomasta hinnasta silloin, jos se poikkeaa kauppahinnasta. Lisäksi kauppahintojen maksutilin tunnistetiedot, kauppahinnan maksuaikataulu ja muut maksuehdot tulee löytyä kirjattuna sopimuksesta. 

Kauppasopimuksessa täytyy ilmoittaa ajankohta, jolloin vakuus vapautuu ilman ostajan suostumusta, ja se, mitä ostajan tulee tehdä halutessaan estää vakuuden vapautumisen. Keskeisiä rakentamisvaiheen kauppasopimuksen tietoja ovat myös ostajien oikeus valita tilintarkastaja ja rakennustyön tarkkailija osakkeenostajien kokouksessa, sekä myyjän velvollisuus järjestää vuositarkastus. Myöskään tietoja uuden asunnon virheilmoituksen tekemisestä ei tule unohtaa merkitä kauppasopimukseen.

Lisäksi kauppasopimuksesta tulee käydä ilmi ostajan oikeus saada tietoja turva-asiakirjoista, turva-asiakirjojen säilyttäjästä ja säilytyspaikan osoitteesta. Samoin tiedot yhtiön ja osakkeenomistajien hyväksi otettujen vakuuksien lajeista ja määristä on mainittava sopimuksessa.

Lue lisää ostajan tarkastusvelvollisuudesta uuden asunnon kaupassa sekä uuden asunnon virheistä.

Lähde §: asuntokauppalaki

Suomen Juristit Oy
28.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.