Lain mukaan lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Avohuollon tukitoimenpiteet ovat siis ensisijainen tapa toteuttaa lastensuojelua, kun lastensuojelun tarve on todettu. Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tehdään aina asiakassuunnitelma. Tähän asiakassuunnitelmaan kirjataan toteutettavat avohuollon tukitoimet.

avohuollon tukitoimenpiteet

Avohuollon tukitoimilla tarkoitetaan:

  • tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen;
  • lapsen taloudellista ja muuta tukemista koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä;
  • lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja;
  • tehostettua perhetyötä;
  • perhekuntoutusta; sekä
  • muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia.

Lisäksi lastensuojelun tarpeessa olevalle perheelle on järjestettävä sosiaalipalveluja, kuten kotipalvelu, vertaisryhmätoimintaa, tukihenkilö tai -perhe sekä toimeentulotuki ja ehkäisevän toimeentulotuki sekä lasten päivähoito. Avohuollon tukitoimia ei siis ole millään tavalla rajattu, vaan lapselle ja perheelle voidaan laajalti järjestää heidän yksilöllisen tarpeensa mukaista tukea.

Laissa on lisäksi erikseen säädetty toimeentulon ja asumisen turvaaminen avohuollon tukitoimenpiteenä. Kunnan on järjestettävä lastensuojelun asiakkaalle riittävä taloudellinen tuki sekä sopivat asuinolosuhteet, mikäli lastensuojelun tarve oleelliselta osin johtuu riittämättömästä toimeentulosta, puutteellisista asumisoloista tai asunnon puuttumisesta tai kun mainitut seikat ovat oleellisena esteenä lapsen ja perheen kuntoutumiselle.

sijoitus avohuollon tukitoimena

Avohuollon tukitoimena voidaan järjestää myös lyhytaikainen sijoitus kodin ulkopuolelle. Tällainen sijoitus on asiakassuunnitelmaan otettu suunnitelmallinen, ajallisesti rajattu ja tuen tarvetta arvioiva tai kuntouttava toimenpide.

Ensisijaisesti lapselle järjestetään tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa taikka laitoshuoltoa yhdessä hänen vanhempansa, huoltajansa tai muun hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaavan henkilön kanssa. Lapsi voidaan kuitenkin lyhytaikaisesti sijoittaa myös yksin, mikäli lapsen etu sitä vaatii. Avohuollon tukitoimena tapahtuva sijoitus edellyttää lähtökohtaisesti huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumusta.

Sijoituksesta päätettäessä on määriteltävä sijoituksen tavoitteet ja arvioitu kesto. Kun lapsi on sijoitettu avohuollon tukitoimenpiteenä, sijoituksen jatkamisen edellytykset ja sen vaihtoehdot on arvioitava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sijoituksen alkamisesta. Jos sijoitusta jatketaan, arviointi on tehtävä kolmen kuukauden välein. Arvioinnin yhteydessä on selvitettävä myös mahdollinen huostaanoton tarve.


Lue lisää lastensuojelusta.

Lähde §: lastensuojelulaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
10.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.