Lastensuojelu

Lapsen edun arvionti lasta koskevassa päätöksenteossa ›

Lapsen edun arvionti on tehtävä aina ennen lasta koskevan päätöksen tekemistä. Ilman lapsen edun toteutumisen arviointia ei voida päätyä lapsen edun mukaiseen lopputulokseen. Lapsen edun on oltava lasta koskevassa päätöksenteossa ensisjainen ratkaisuperuste. Lapsen edun arviointi on tehtävä eri päätöksenteon portailla ja menettelystä riippumatta Lapsen edun mukainen päätös on suoraan sovellettava ja sitä voidaan vaatia tuomioistuimessa. Lue lisää ›

Huostaanotto ›

Huostaanotto on yhteiskunnan toimenpide, jossa lapsi otetaan pois vanhemmiltaan. Toimenpide on viimesijainen ja sen tarkoituksena on turvata lapsen kasvu ja kehitys. Käytännössä lapsi otetaan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan, josta lapselle järjestetään sijaishuolto. Huostaanotossa puututaan merkittävällä tavalla perheen ja lapsen perusoikeuksiin ja usein myös itsemääräämisoikeuteen. Huostaanotto ei kohtaa ketään yllättävästi, vaan huostaanotetut ovat usein pitkäaikaisia lastensuojelun Lue lisää ›

Lastensuojeluasian vireille tulo ›

Lastensuojeluasia tulee vireille lastensuojeluilmoituksella. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. Joillakin ammattihenkilöillä on myös velvollisuus tehdä ilmoitus salassapitovelvollisuuden estämättä. Tällainen velvoite on esimerkiksi opettajilla. Myös yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen, mutta heillä ei ole tähän velvollisuutta. Ilmoitus tehdään, kun joku havaitsee lapsella olevan lastensuojelun tarve. Lastensuojeluasia voi tulla vireille myös ilman erillistä ilmoitusta, jos sosiaalityöntekijä muuten Lue lisää ›

Jälkihuolto lastensuojelussa ›

Lastensuojelu jakautuu ehkäiseviin toimenpiteisiin, avohuollon palveluihin ja tukitoimenpiteisiin sekä huostaanottoon ja sijaishuoltoon. Lastensuojelun periaatteisiin kuuluu, että ellei lapsen etu muuta vaadi, lastensuojelu on järjestettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimenpitein. Jos lapsi on kuitenkin asetettu sijaishuoltoon, on sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä velvollisuus järjestää lapselle myös jälkihuoltoa sijoituksen jälkeen. Sama velvollisuus on voimassa, jos sijoitus on tapahtunut avohuollon tukitoimenpiteenä ja Lue lisää ›

Lastensuojelun toteuttaminen ›

Lastensuojelu jakautuu ehkäiseviin toimenpiteisiin, avohuollon palveluihin ja tukitoimenpiteisiin sekä huostaanottoon ja sijaishuoltoon. Ehkäiseviä toimenpiteitä ovat äitiys- ja lastenneuvolat, päivähoito, koulun psykososiaalinen oppilashuolto, kouluterveydenhuolto sekä nuorisotyö. Mainitut palvelut ehkäisevät ennalta lastensuojelun tarvetta ja toisaalta havaitsevat toimenpiteiden tarpeen usein ensimmäisenä. Avohuollon palveluiden järjestäminen on lastensuojelulain mukaan kunnan sosiaaliviranomaisen vastuulla. Kunnan sosiaaliviranomaisen on tuettava perhettä ja lasta tai Lue lisää ›

Lapsen oikeudet: Kansainvälinen yleissopimus ›

Onko lapsen oikeuksilla arvoa? Lapsen oikeuksien kansainvälinen yleissopimus rakentuu pitkälti lapsen edun käsitteelle. Lapsen oikeuksien yleissopimus on siirtänyt painopistettä vanhempien oikeuksista lapsen omiin ihmisoikeuksiin. Lapsella on samat ihmisoikeudet kuin täysi-ikäisillä henkilöillä. Vanhempien asema lapsen holhoojina tai huoltajina kuitenkin käytännössä mutkistaa asiaa, sillä vanhemmat voivat pätevästi päättää lapsen ihmisoikeuksien käyttämisestä. Ihmisoikeudet kuuluvat lapselle, mutta niiden käytöstä Lue lisää ›

Lapsen huostaanoton ja sijaishuollon edellytykset ›

Millä edellytyksillä lapsi voidaan ottaa huostaan ja järjestää sijaishuolto? Lapsen huostaanotto ja sijaishuolto on viimesijainen toimintamuoto lastensuojelutoimenpiteiden kategoriassa. Siihen turvaudutaan vain, jos puutteet lapsen huolenpidossa, kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Lapsen terveyttä ja kehitystä vaarantavaa lapsen omaa käyttäytymistä voi olla päihteiden käyttö, vähäistä suurempi rikollinen teko tai Lue lisää ›