Lastensuojelu

Lastensuojelu: Rajoitukset sijaishuollossa ›

Joitain huostaanotetun lapsen oikeuksia voidaan lain mukaisesti rajoittaa. Rajoituksissa on kyse lapsen perusoikeuksien rajoittamisesta, ja rajoitusten käyttämiselle on laissa määritelty tarkat edellytykset. Lastensuojelulain rajoitustoimenpiteiden perustana ovat lastensuojelun tavoitteet ja niiden käyttämisessä onkin viime kädessä kysymys on lapsen oikeudesta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Rajoitustoimenpiteitä ovat: yhteydenpidon rajoittaminen, aineiden ja esineiden haltuunotto, henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus, omaisuuden ja Lue lisää ›

Lastensuojelu: Tukihenkilö ja tukiperhe ›

Lastensuojelun tarpeessa olevalle lapselle voidaan avohuollon tukitoimenpiteenä järjestää tukihenkilö tai tukiperhe. Lastensuojelun tavoitteena on käyttää mahdollisimman kevyitä keinoja tilanteen ratkaisemiseksi, ja tukitoiminta onkin hyvä tapa ennaltaehkäistä ongelmia sekä tukea lapsen kehitystä ja vanhemman jaksamista. Tukihenkilö- tai tukiperhetoiminnan järjestäminen kirjataan lastensuojelun asiakassuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan yhdessä lastensuojelun asiakkaan ja tukihenkilön tai -perheen kanssa. Tukitoiminnan suunnittelussa otetaan aina Lue lisää ›

Lastensuojelu: Toimeentulon ja asumisen turvaaminen ›

Lain mukaan kunnan on joissain tapauksissa turvattava lastensuojelun asiakkaalle toimeentulo ja asuminen. Toimeentulon ja asumisen turvaaminen voi olla osa avohuollon tukitoimenpiteitä tai jälkihuoltoa. Mikäli lastensuojelulain edellytykset täyttyvät, kunnan on viivytyksettä järjestettävä riittävä taloudellinen tuki sekä korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. Kunta ei siis ole sidottu toimeentulotukea eikä asumista koskeviin yleisiin säännöksiin, Lue lisää ›

Lastensuojelu: Sijoitus vanhemman luokse ›

Huostaanotettu, kiireellisesti sijoitettu tai väliaikaismääräyksen nojalla sijoitettu lapsi voidaan poikkeustapauksissa sijoittaa vanhemman tai muun huoltajan luo. Huostaanotetun lapsen sijoittaminen vanhemman luokse on tarkoitettu vain tietyissä tilanteissa käytettäväksi väliaikaiseksi erityisjärjestelyksi. Sijoitus vanhemman luokse voi kestää enintään kuusi kuukautta. Enimmäkseen sijoitusta vanhemman luo käytetään silloin, kun valmistellaan lapsen kotiin palaamista kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen. Sijoituksen aikana lapsi Lue lisää ›

Sijaishuoltopaikan muuttaminen ›

Sijaishuollon aikana lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta ja muusta huolenpidosta päättää sosiaalihuollosta vastaava toimielin. Tarvittaessa sosiaalihuolto voi myös muuttaa sijaishuoltopaikkaa. Sijaishuoltopaikka valitaan aina lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Sijoituksen jälkeen voidaan kuitenkin huomata, että sijoituspaikka ei vastaakaan lapsen tarpeita. Sijaishuoltopaikan olosuhteet tai lapsen tarpeet voivat myös muuttua niin, että sijaishuoltopaikka ei enää myöhemmin ole lapsen edun Lue lisää ›

Muutoksenhaku lastensuojelussa ›

Voiko sosiaalitoimen päätöksiin hakea muutosta? Minne päätöksestä valitetaan, ja kuka saa valittaa päätöksestä? Lastensuojelulaissa on säädetty muutoksenhausta lastensuojelussa. Yleensä päätöksestä voi valittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi tai lapsen huoltaja. Päätökseen haetaan muutosta joko oikaisuvaatimuksella tai valittamalla tuomioistuimeen. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen Joihinkin sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen alaisen viranhaltijan tekemään päätökseen saa hakea valittamalla muutosta suoraan hallinto-oikeudelta. Valitus tulee Lue lisää ›

Lastensuojelulaitoksesta karanneen lapsen palauttaminen ›

Sijaishuollon tarpeessa oleva lapsi tai nuori voidaan lastensuojelun toimenpiteenä sijoittaa lastensuojelulaitokseen (laitos). Lastensuojelulakiin on kirjattu joitain rajoituksia, joilla voidaan turvata lapsen etu ja sijaishuollon tavoitteet. Laitoksesta luvatta poistuneen lapsen palauttaminen kuuluu tällaisiin rajoituksiin. Lain tarkoittama tilanne on käsillä silloin, kun lapsi on poistunut luvattomasti lastensuojelulaitoksesta tai ei palaa sinne ennalta sovitusti luvallisen poistumisen jälkeen. lapsen Lue lisää ›

Väliaikainen määräys lastensuojeluasiassa ›

Lastensuojelulain mukaan tuomioistuin voi antaa väliaikaisen määräyksen lapsen olinpaikasta ja siitä, miten lapsen hoito ja kasvatus on asian tuomioistuinkäsittelyn aikana järjestettävä. Väliaikainen määräys voidaan antaa silloin, kun hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus käsittelee lapsen huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskevaa asiaa. Asiaa käsittelevä tuomioistuin voi antaa määräyksen omasta aloitteestaan, tai lapsen taikka hänen vanhempansa tai huoltajansa vaatimuksesta. Jos Lue lisää ›

Lastensuojelu: sijaishuolto ›

Sijaishuollolla järjestetään huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai tuomioistuimen väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoito ja kasvatus kodin ulkopuolella. Lastensuojelun on aina otettava lapsen etu huomioon, ja sitä arvioidaan myös sijaishuollon päätöksenteossa ja toteuttamisessa. Sijaishuoltopaikan valinta Sijaishuollon muotoja ovat perhehoito ja ammatillinen perhehoito, lastensuojelulaitos sekä muu lapsen tarpeen mukainen hoito, kuten sijoitus sukulaisen tai muun läheisen luo. Perhehoito Lue lisää ›

Lastensuojelu: perhehoito ›

Perhehoito on lastensuojelun järjestämän sijaishuollon muoto. Sijaishuollolla järjestetään huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai tuomioistuimen väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoito ja kasvatus kodin ulkopuolella. Perhehoitoa voidaan järjestää myös avohuollon tukitoimena sijoitetulle lapselle tai jälkihuollon toimenpiteenä. Perhehoito on ensisijainen sijaishuollon muoto. Laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. Lue lisää ›