Elatus

Elatustuen takaisinmaksuvelvollisuus ›

Elatustuen takaisinmaksuvelvollisuus Elatustuen takaisinmaksuvelvollisuus on elatusvelvollisella, eli sillä lapsen vanhemmalla, joka ei ole suorittanut hänen maksettavaksi vahvistettuja elatusapueriä. Elatustuen takaisinmaksuvelvollisuus syntyy sen jälkeen, kun elatusapua maksamaan velvollinen vanhempi laiminlyö elatusavun maksamisen ja sen seurauksena elatukseen oikeutettu hakee Kelalta elatuksen vähimmäismäärää, elatustukea. Takaisinmaksuvelvollisuus kohdistuu siis Kelalle, ei elatusavun saajalle. Elatustuki on yhteiskunnan antama vähimmäissuoja elatusapuun oikeutetulle Lue lisää ›

Elatustuen hakeminen ›

Elatustuen hakeminen tehdään kansaneläkelaitokselta eli Kelalta. Hakemuksen voi tehdä lapsen huoltaja tai 15 vuotta täyttänyt itsenäisesti asuva lapsi itse. Kela voi maksaa elatustukea erotilanteessa, jossa lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta tai jos elatusapu on pienempi kuin elatustuki. Elatustukea voidaan maksaa myös, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole. Tällöin lapsi on esimerkiksi adoptoitu ilman kumppania tai lapsi on Lue lisää ›

Elatussopimuksen vahvistaminen ›

Elatussopimuksen vahvistaminen Elatussopimuksen vahvistaminen tehdään joko kunnan sosiaalitoimessa lastenvalvojan luona tai  käräjäoikeudessa. Elatussopimuksen vahvistaminen on tärkeää. Elatusapua koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksesta tulee käydä ilmi lasta ja hänen vanhempiaan koskevat henkilötiedot, elatusavun määrä, mistä ajankohdasta lukien elatusapua on suoritettava, milloin elatusavun suorittaminen päättyy, milloin elatusapuerät erääntyvät maksettaviksi, sekä kenelle elatusapu on suoritettava. Elatusapua koskevan sopimuksen Lue lisää ›

Elatussopimuksen tekeminen ›

Elatussopimuksen tekeminen Elatussopimuksen tekeminen on alaikäisen lapsen huoltajien tehtävä erotilanteessa. Elatussopimus määrittelee etävanhemman elatusavun suuruuden. Elatusapusopimuksen tekeminen on mahdollista lapsen huoltajien kesken myös ilman ulkopuolista tahoa. Huoltajat voivat siis sopia keskenään lapsen elatuksesta, elatusavun määrästä, maksun ajankohdasta ja muista elatusapuun liittyvistä seikoista. Elatussopimus on kuitenkin vahvistettava. Elatussopimuksen vahvistaminen tehdään joko oikeudessa esimerkiksi avioeroasian yhteydessä tai kunnan Lue lisää ›

Elatusapu — elatusavun maksaminen käytännössä ›

Elatusavun maksaminen seuraa normaalisti erotilanteita tai tulee kysymykseen tilanteissa, joissa toinen huoltajista ei ole jatkuvasti lapsen kanssa. Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa Lue lisää ›

Elatusavun vähennyskelpoisuus ›

Elatusavun vähennyskelpoisuus on tietyin edellytyksin mahdollinen ansiotulojen valtion tuloverosta tuloverolain mukaisesti. Vähennystä kutstuaan elatusvelvollisuusvähennykseksi. Vähennystä haetaan esitäytetyllä veroilmoituksessa. Elatusvelvollisuusvähennyksen voi saada vanhempi, joka on maksanut verovuonna elatusmaksuja lapsestaan. Edellytyksenä on se, että elatusmaksut perustuvat lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mukaiseen sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen. Lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mukainen sopimus tehdään kirjallisesti ja sen vahvistaa sosiaalilautakunta. Lue lisää ›

Lapsen elatus: Yleinen elatustuki ›

Milloin voidaan turvautua yleiseen elatustukeen? Jos elatusvelvollinen ei täytä elatusvelvollisuuttaan, lapsen oikeus riittävään elatukseen turvataan julkisista varoista. Tätä yhteiskunnan maksamaa elatusmuotoa kutsutaan elatustueksi. Lapselle maksettu elatustuki peritään maksun laiminlyöneeltä elatusvelvolliselta takaisin. Elatustuen tarkoituksena on turvata lapsen elatus, ei auttaa maksuvaikeuksissa olevaa elatusvelvollista. Joissakin tapauksissa elatusvelvollinen voi kuitenkin saada vapautuksen takaisinmaksusta. Tällöin maksamisen laiminlyönnin syy on Lue lisää ›

Riittävä elatus, lapsen oikeus ›

Millaiseen elatukseen lapsella on oikeus? Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lain mukaan se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeitten tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan heidän kykynsä mukaisesti. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön. Myös vanhemmilla Lue lisää ›

Lapsen elatussopimus ›

Mikä on lapsen elatussopimus? Vanhempien eron yhteydessä lapsen elatuksesta sopuun pääsemisen tulisi olla asialistan kärkipäässä. Sopuisat vanhemmat pääsevät helpoimmalla, kun tekevät kirjallisen sopimuksen lapsen elatuksesta. Elatussopimus on joko vahvistettava oikeudessa esimerkiksi avioeroasian yhteydessä tai sosiaalitoimessa, minkä jälkeen se on toimeenpantavissa kuin lainvoimainen päätös. Jos elatusapuvelvollinen maksaja ei maksa, maksu voidaan periä ilman eri päätöstä ulosottoteitse. Lue lisää ›

Lapsen elatus: Elatuskanne ›

Milloin on tarpeen nostaa elatuskanne? Jos lapsen vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen elatusasioissa, ei ole muuta mahdollisuutta, kuin viedä asia tuomioistuimen ratkaistavaksi. Asia voidaan käsitellä tuomioistuimessa ns. avioeron liitännäisasiana tai erillisenä asiana nostamalla kanne. Elatusta koskeva kanne on nostettava lasta edustavan vanhemman kotipaikan käräjäoikeudessa. Lasta edustaa elatusapua koskevissa asioissa hänen huoltajansa, tässä tapauksessa yleensä se vanhemmista, Lue lisää ›