Mikäli lapsen elatuksesta ei päästä sopimukseen vanhempien välillä, asia voidaan ratkaista tuomiolla. Kun asia lapsen elatuksesta viedään tuomioistuimeen, esiin nousee myös kysymys oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Laissa ei ole tarkkaan määritetty, kuka vastaa oikeudenkäyntikuluista elatusasiassa. Lähtökohtana oikeudenkäymiskaaressa on, että asian hävinnyt osapuoli on velvollinen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaiset kuitenkin vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. Vaikka lapsen elatuksesta lähtökohtaisesti voidaan sopia vanhempien välillä, elatusasian oikeudenkäyntikuluihin ei aina sovelleta oikeudenkäymiskaaren pääsääntöä hävinneen osapuolen korvausvastuusta.

asianosaisten vastuu oikeudenkäyntikuluista

Lapsen elatusta koskevassa asiassa toinen osapuoli on aina lapsi itse ja toinen osapuoli yleensä elatusvelvollinen vanhempi. Oikeudenkäynnissä lasta yleensä edustaa lapsen huoltaja. Oikeuskäytännön mukaan asianosaisten erilaiselle asemalle annetaan merkitystä oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta päätettäessä. Tämä merkitsee sitä, että elatusvelvollinen on asian hävitessään velvollinen korvaamaan lapsen oikeudenkäyntikulut, mutta lapsi ei asian hävitessään yleensä joudu kuluvastuuseen. Elatusasian lopputulos siis ratkaisee sen, millä tavalla vastuu oikeudenkäyntikuluista jakautuu.

Korkeimman oikeuden mukaan lapsen velvoittamista korvaamaan vastapuolen kulut hänen omaa elatustaan koskevassa asiassa ei voida pitää asian luonteeseen ja merkitykseen, lapsen asemaan ja siihen nähden, että asiaa hänen edustajanaan tosiasiallisesti hoitaa hänen huoltajansa, yleensä perusteltuna. Tästä säännöstä voidaan kuitenkin poiketa jos siihen on perusteltu syy. Käytännössä tällainen syy voi olla oikeudenkäynnin väärinkäyttötilanne. Korkein oikeus on katsonut, että esimerkiksi tilanteessa jossa kanne on ollut aiheeton ja perusteeton, saattaisi olla perusteltua velvoittaa lapsi korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut (KKO:2003:105). Tapauksessa lapsella ei kuitenkaan selvitetty olevan varallisuutta kulujen maksamiseen, eikä asiassa lopulta poikettu säännöstä.

lapsen edustajan vastuu oikeudenkäyntikuluista

Käytännössä ratkaisut oikeudenkäynnin suhteen tekee ja tosiasiallisena osapuolena oikeudenkäynnissä toimii lasta edustava huoltaja tai muu edunvalvoja. Huoltaja tai muu edustaja ei kuitenkaan ole asianosainen eikä siten vastuussa oikeudenkäyntikuluista vaan hänen korvausvastuunsa määräytyy edustajia yleisesti koskevan säännön mukaisesti. Edustaja voidaan velvoittaa yhteisvastuullisesti asianosaisen kanssa korvaamaan kulut, jotka hän tahallisesti tai huolimattomuudesta on aiheuttanut toiselle asianosaiselle. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi perusteetta nostettu kanne tai oikeudenkäynnin tahallinen pitkittäminen.


Lue lisää elatuskanteesta.

Lähde: oikeudenkäymiskaari, KKO:2003:104, KKO:2003:105


Suomen Juristit Oy / Trainee
15.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.