Milloin on tarpeen nostaa elatuskanne? Lähtökohtaisesti lapsen elatusavun määrästä ja maksamisesta sovitaan vanhempien välisellä vahvistetulla sopimuksella. Jos lapsen vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen, ei ole muuta mahdollisuutta, kuin viedä asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tällöin tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän ja suorittamistavan.

Elatuskanteen nostaminen ja sisältö

Elatusta koskeva kanne käsitellään tuomioistuimessa ns. liitännäisasiana tai erillisenä asiana. Käsittely liitännäisasiana tarkoittaa, että elatusta koskeva kysymys ratkaistaan samassa käsittelyssä esimerkiksi avioeron tai isyyden vahvistamisen kanssa. Elatuskanne voidaan nostaa myös erillisenä asiana, jolloin tuomioistuin käsittelee vain elatusapuasiaa. Elatuskanteen voi nostaa lapsen huoltaja tai muu laillinen edustaja, kuten lapselle määrätty edunvalvoja tai sosiaalilautakunta. Elatuskannetta koskevissa asioissa lasta edustaa yleensä se vanhemmista, jonka luona lapsi asuu. Kanne on nostettava lapsen edustajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Elatuskanteen sisällöstä määrätään oikeudenkäymiskaaressa. Elatusapua koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava hakijan yksilöity vaatimus. Varsinkin riitaisessa tilanteessa kannattaa tarkoin harkita, mitä vaatii tuomioistuimessa, koska tuomioistuin ei määrää enempää, kuin on vaadittu. Elatusapua koskeva asia tulee vireille tuomioistuimessa, kun hakemus on toimitettu käräjäoikeuden kansliaan. Mikäli vanhemmat vielä tämän jälkeen päätyvät yhteisymmärrykseen, kanne voidaan tietyin ehdoin vielä perua.

Käräjäoikeuden tuomio

Ratkaisua tehdessään tuomioistuin ottaa huomioon lapsen oikeuden saada riittävää elatusta, vanhempien maksukyvyn ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Elatusavun määrän perusteista on säädetty laissa, ja oikeusministeriö on säännösten perusteella antanut ohjeen lapsen elatusavun suuruuden laskemiseksi. Tuomioistuimet voivat käyttää tätä ohjetta apuna elatusavun määrän laskemisessa. Elatusapu määrätään alkavaksi siitä päivästä lähtien, kun kanne on pantu vireille. Erityisistä syistä tuomioistuin voi määrätä, että elatusapua on suoritettava aikaisemmasta ajankohdasta lähtien.

Jos joku osapuolista on tyytymätön elatusavun määrää ja suorittamistapaa koskevaan tuomioon, hän voi valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Jos hovioikeus antaa valitusluvan, asia käsitellään uudestaan tuomioistuimessa. Tuomion antamisen jälkeen asia voidaan käsitellä uudestaan myös siinä tapauksessa, että elatusapuun vaikuttavissa olosuhteissa on ilmennyt olennaisia muutoksia. Myös elatusavun muuttaminen tehdään joko vanhempien välisellä vahvistetulla sopimuksella tai tuomioistuimen tuomiolla.


Lue lisää elatusavusta.

Lähde: laki lapsen elatuksesta, KKO 2010:38

Suomen Juristit Oy / Trainee
31.08.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.