Jos eteen tulee sellainen tilanne, että lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona tai jos vanhempi muuten laiminlyö lapsen elatuksen, lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua. Elatusapua koskevissa asioissa alaikäistä lasta edustaa hänen huoltajansa tai muu edunvalvoja. Elatusapu voidaan vahvistaa suoritettavaksi kertamaksuna, jos tämä on tarpeen lapsen elatuksen turvaamiseksi vastaisuudessa ja sitä on elatusavun suorittajan maksukykyyn nähden pidettävä kohtuullisena.

Miten elatusavun suuruus määritellään?

Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan vanhempien välisellä sopimuksella, jonka sosiaalitoimi vahvistaa, tai mikäli sopuun ei päästä, voi oikeus tehdä päätöksen. Kuten yllä todettu, elatusapu voidaan vahvistaa maksettavaksi myös kertakorvauksena, vaikka tavallisinta on kuukausittain etukäteen maksettavaksi vahvistettava elatusapu. Suotavaa olisi, että vanhemmat pääsisivät sopimukseen lapsen elatuksesta keskenään, jotta oikeuslaitoksen ei tarvitsisi puuttua asiaan, sillä vanhempien keskinäinen sopu on käytännössä varmin tapa turvata lapsen hyvinvointi.

Elatusavun suuruus lasketaan tietyllä kaavalla, joka on säädetty asetuksen tasolla. Vanhemmat voivat kuitenkin keskenään sopia hyvinkin eri suuruisista summista. Sosiaalitoimi on tosin velvollinen varmistamaan, ettei elatusapu ole suoritusvelvollisen ja toisen vanhemman kannalta kohtuuton, mutta on kuitenkin riittävä lapsen elatuksen kannalta. Jos elatusapu ei riitä lapsen elatukseen taikka sitä ei suoriteta, on mahdollista saada yleistä elatustukea, joka viime kädessä turvaa lapsen elatuksen.

Mitä elatusapua määrättäessä otetaan huomioon?

Kun elatusapua lapselle määrätään, kartoitetaan molempien vanhempien elämäntilanne. Tällöin otetaan huomioon mm. vanhempien ikä, työkyky, mahdollisuus ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän mahdollinen muu huoltovelvollisuutensa. Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin ja määrä voi muuttua yleisen elinkustannushintatason noustessa.

Elatusavun määrää voidaan tarvittaessa muuttaa, jos asianosaisten olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Lapsen elatus lähtee aina lapsen tarpeista, mutta kohtuullisuus myös vanhempien kannalta edesauttaa välillisesti myös lapsen hyvinvointia.

Lapsen elatusavun vastaanottamisesta ei vanhempi sitovasti voi luopua etukäteen. Tällainen sopimus on suoraan lain nojalla pätemätön. Jälkikäteen lähihuoltaja voi lapsen puolesta luopua elatusapusaatavista, jos hän katsoo sen olevan lapsen edun mukaista.


Lähde §: laki lapsen elatuksesta

Lue lisää elatusavun maksamisesta kertasuorituksena.

Suomen Juristit Oy
13.02.2015
(Päivitetty 26.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.