Voiko jo maksettuja elatusapuja saada takaisin? Milloin voi vaatia maksettujen elatusapujen palauttamista? Elatusavun palauttamisessa on kysymys jo suoritettujen elatusapujen maksamisesta takaisin niitä maksaneelle henkilölle.

Elatusapuja on mahdollista saada takaisin kolmessa eri tilanteessa. Ensinnäkin elatusapujen palauttaminen on mahdollista silloin, kun tuomioistuin päättää, että aikaisemmin vahvistettu velvollisuus suorittaa elatusapua on lakkaava tai että elatusavun määrää on alennettava. Tällöin tuomioistuin myös harkitsee, onko kanteen vireille panon jälkeen suoritetut elatusavut tai osa niistä palautettava.

Toiseksi elatusapuja voidaan maksaa takaisin, kun elatusvelvollisen vanhemmuus kumotaan, eli vanhemmuuden kumoamista koskeva kanne on lainvoimaisella tuomiolla hyväksytty, vanhemmuuden tunnustaminen on todettu mitättömäksi tai vanhemmuuden vahvistamista koskeva lainvoimainen tuomio purettu. Lisäksi palautus edellyttää, että lapsen edustaja elatusapua vahvistettaessa tai elatusapuja vastaanottaessaan on tiennyt, että elatusapua suorittanut ei ole lapsen vanhempi.

Kolmanneksi elatusapua voidaan palauttaa silloin, kun elatusapu on maksettu kertasuorituksena, mutta lapsi onkin muuttanut elatusvelvollisen luo pysyvästi tai osittain. Tällöin kertasuorituksen vastaanottanut vanhempi on saanut perusteetonta etua, ja ratkaisevaa on elatusvastuuseen vaikuttava tosiasiallinen olosuhteiden muutos.

lapsen olosuhteet ja lapsen etu

Elatusvelvollisuuden tarkoituksena on turvata lapsen oikeus riittävään elatukseen, ja maksettujen elatusapujen palauttaminen edellä mainituissa tilanteissa arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti palauttamisvelvollisuus voidaan asettaa vain sellaisissa tapauksissa, jolloin palauttamista on pidettävä kohtuullisena esimerkiksi elatusvelvollisen vähävaraisuuden tai muiden erityisten syiden johdosta eikä palauttamisvelvollisuus vaaranna lapsen toimeentuloa.

Myös oikeuskäytännössä on todettu, että harkittaessa elatusmaksujen palauttamista on erityisesti otettava huomioon lapsen olosuhteet ja lapsen etu. Esimerkiksi tapauksissa KKO 2010:38 ja KKO 2016:74 elatusapuja ei määrätty palautettavaksi, koska maksetut elatusavut oli jo käytetty lapsen elatukseen, eikä palauttamisvelvollisuuden poistaminen ollut kohtuutonta elatusvelvollisen kannalta.


Lähde §: laki lapsen elatuksesta, KKO 2010:38, KKO 2016:74, KKO 2008:109 (isyyden kumoaminen), KKO 2005:60 (kertasuorituksen palauttaminen)

Lue lisää elatusavun muuttamisesta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
25.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.