Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lain mukaan se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeitten tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Millaiseen elatukseen lapsella on oikeus?

Lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan heidän kykynsä mukaisesti. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön. Myös vanhemmilla käytettävissä olevien varojen määrällä sekä heidän lakiin perustuvalla muulla elatusvastuulla on merkitystä vanhempien elatuskykyä arvioitaessa.

Vanhempien elatusvastuun laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan. Samoin huomioidaan seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset.

Koska lapsen oikeus elatukseen katsotaan päättyväksi?

Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää kahdeksantoista vuotta. Myös sen jälkeen vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin huomioidaan erityisesti lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista.

Jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona tai jos vanhempi muuten laiminlyö lapsen elatuksen, lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua. Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla.


Lähde §: laki lapsen elatuksesta.

Lue lisää elatusavun vähennyskelpoisuudesta verotuksessa.


Suomen Juristit Oy
13.02.2015
(Päivitetty 27.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.