Elatusavun suuruus perustuu lapsen elatuksen tarpeeseen ja vanhemman elatuskykyyn. Lapsen elatustarve arvioidaan yksilöllisesti, ja siihen luetaan yleiset ja erityiset kustannukset. Elatustarpeen arvioinnin perustana on lapsen oikeus riittävään elatukseen. Lain mukaan lapsen oikeus elatukseen käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Yleiset kustannukset

Yleisillä kustannuksilla tarkoitetaan lapsen huollosta aiheuttavia tavanomaisia kustannuksia, joilla katetaan muun muassa lapsen ravinto, vaatteet sekä henkilökohtainen hygienia. Lähtökohtaisesti yleisten kustannusten määränä pidetään tiettyä kiinteää rahamäärää, joka vaihtelee hieman elinkustannusindeksin muutosten mukaisesti. Määrään vaikuttaa myös lapsen ikä. 0-6 -vuotiaille, 7-12 -vuotiaille sekä 13-17 -vuotiaille on määritelty erikseen yleisten kustannusten määrä. Mikäli lapsen elatuksesta tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten määrä kuitenkin on jostain syystä olennaisesti alhaisempi, yleisten kustannusten määränä pidetään tosiasiallisten kustannusten määrää.

erityiset kustannukset

Erityiset kustannukset lasketaan kunkin lapsen kohdalla yksilöllisesti. Erityisiä kustannuksia ovat muun muassa:

  • lapsen osuus asumiskustannuksista,
  • päivähoitokulut,
  • koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminnasta aiheutuvat kulut,
  • koulutuskustannukset,
  • erityisestä harrastuksesta aiheutuvat kustannukset,
  • vakuutusmaksut, sekä
  • erityiset terveydenhoitomaksut.

Lapsen osuus asumiskustannuksista määritellään tiettynä prosenttiosuutena vanhemman asumiskustannuksista. Tähän osuuteen vaikuttaa kaikkien perheessä asuvien lasten lukumäärä. Muut kustannukset otetaan pääsääntöisesti huomioon tosiasiallisten kustannusten määräisinä.

vähennykset

Tietyt seikat voidaan ottaa huomioon vähennyksinä lapsen elatustarpeen arvioinnissa. Lapsen elatuksen laskennallisesta tarpeesta vähennetään lapsen vanhemmalle maksettava lapsilisä. Lisäksi lapsen tulot voidaan joissain tapauksissa vähentää elatusavun määrästä.


Lähde: laki lapsen elatuksesta, oikeusministeriön ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

Lue lisää elatusavun määrän ja maksamisen perusteista.


Suomen Juristit Oy / Trainee
15.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.