Elatusmaksu eli virallisesti elatusapu on rahasumma, jolla vanhempi osallistuu lapsen elatukseen. Lähtökohtana elatusmaksua määriteltäessä on lapsen elatuksen tarve ja vanhempien elatuskyky. Minimi elatusmaksun määrään vaikuttaa elinkustannusindeksi, ja se tarkistetaan vuosittain. Elatuksen tarve riippuu siitä, että mihin ikäryhmään lapsi kuuluu, mitä lapsi harrastaa ja lapsen asumismuoto. Lapsella voi olla vain yksi virallinen osoite toisen vanhemman luona. Elatusmaksussa tulee huomioida myös lapsen mahdollisuus ja kyky vastata itse elatuksestaan. Lapsen omia satunnaisia tai vähäisiä tuloja ei vähennetä lapsen elatuksesta aiheutuvista kuluista eikä ole kohtuullista, että lapsi joutuu käyttämään ne omiin elinkustannuksiin. 

Elatusmaksu määriteltäessä huomioidaan yleiset kustannukset kiinteät rahamäärät, jota pidetään 1.1.2024 lukien lapsen ollessa 0–6-vuotias 359 euroa kuukaudessa, lapsen ollessa 7–12-vuotias 418 euroa kuukaudessa ja lapsen ollessa 13–17-vuotias 563 euroa kuukaudessa. 

VANHEMPIEN ELATUSVELVOLLISUUS

Vanhemmilla on elatusvelvollisuus alaikäisestä lapsesta, ja lähtökohtaisesti lapsen oikeus saada elatusta loppuu, kun lapsi täyttää 18- vuotta. Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, joka kattaa lapsen kehitysvaiheiden mukaisten aineellisten tarpeiden (ravinto ja vaatetus) ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen (harrastukset), lapsen tarvitseman hoidon (terveydenhoito) ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmilla on elatusvelvollisuus myös täysi-ikäisen lapsensa koulutuksesta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Harkinnassa otetaan huomioon koulutuksen kestoaika ja koulutuksen kustannukset sekä lapsen mahdollisuus kustantaa itse koulutus. Yli 18-vuotiaan elatusmaksu on harvinaista, ja siinä tulee huomioida lapsen kyky elättää itsensä. Yli 18-vuotiaan elatusmaksussa on usein kysymys kouluavustuksesta, josta vanhempi ja lapsi voivat sopia keskenään.

MITEN ELATUSMAKSUN MÄÄRÄ LASKETAAN?

Elatusmaksun määrään vaikuttaa vanhempien tulot ja varallisuus. Vanhempi, jolla on korkeammat tulot tai enemmän varallisuutta, on velvollinen maksamaan elatusmaksusta enemmän. Vanhempi voidaan velvoittaa maksamaan elatusmaksua lapselle, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi elatuksesta.

Elatusmaksun määrään vaikuttaa erityisesti lapsen elatuksen tarve. Tällä varmistetaan se, että lapsella on mahdollisuus hyvään ja tasapainoiseen elämään, sekä lapsen perustarpeet tulee tyydytettyä.

Vahvistettua elatusmaksusopimusta ei pidetä yleensä kohtuuttomana, koska elatussopimuksen vahvistaa hyvinvointialueen lastenvalvoja, jolla lapsen kotikunta sijaitsee. Vahvistetussa elatussopimuksessa sovitaan elatusmaksun suuruudesta ja maksuajankohdasta. Elatusmaksusopimusta voidaan muuttuneiden olosuhteiden vuoksi muuttaa tai jos elatusmaksusopimusta on pidettävä kohtuuttomana. Elatusmaksun alentaminen on mahdollista, jos olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti. Vanhemman elämäntilanne voi muuttua olennaisesti esim. työttömyyden vuoksi tai sairastumisen vuoksi, jolloin on mahdollista muuttaa elatusmaksua.

VANHEMPIEN TULOT JA ELINKUSTANNUKSET VAIKUTTAVAT ELATUSMAKSUIHIN

Lapsen elatuksen määrittämisessä huomioidaan vanhempien tulot ja mahdollisuus hankkia tuloja, sekä varallisuus. Perusturvaan kuuluvaa varallisuuta, kuten asuntoa ja irtaimistoa ei oteta huomioon elatuskykyä laskettaessa. Vanhemman perustuvaan kuulumaton varallisuus huomioidaan elatuskykyä laskettaessa. 

Vanhempien omat elinkustannukset jaotellaan yleisiin ja erityisiin kustannuksiin. Yleisillä kustannuksilla tarkoitetaan peruskulutusta, jota kaikki aikuisväestöön kuuluvat tarvitsevat. Asumismenot, erityiset terveydenhoitomenot ja työmatkakulut huomioidaan erityisinä kustannuksina, mutta vanhemman harrastuskuluja ei pääsääntöisesti huomioida lainkaan. Velanhoitomenoina huomioidaan asuntolainan ja opintolainan korot ja lyhennykset.

MINIMI ELATUSMAKSU

Minimi elatusmaksu on 196,02 €/kk. Se on minimi rahasumma, jonka elatusvelvollisen on maksettava lapsen elatuksesta. Jos elatusvelvollisen elatusmaksu on vahvistettu vähennettynä täyttä elatusmaksua pienemmäksi, niin puutteellisesta maksukyvystä tulee olla maininta vahvistetussa elatussopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksessä. KELA maksaa erotuksen, jos elatusvelvollisen elatustuki on vahvistettu pienemmäksi kuin minimi elatustuki. Elatustuki on sidottu elinkustannusindeksiin. 1.1.2024 alkaen täysimääräinen elatustuki oli 196,02 €/kk. 

Lähde: Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi, Oikeusministeriön julkaisu 2007:2. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje 22.12.2023

Nopeaa apua lakiasioihin.