Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lain mukaan tapaamisoikeuteen kuuluu, että lapsi saa ajoittain olla tämän vanhemman luona tai tavata tätä muualla. Tarvittaessa tapaamisoikeuden toteutuminen voidaan huomioida elatusta laskettaessa niin, että tapaaminen ei ainakaan jää kiinni taloudellisista mahdollisuuksista. Käytännössä tapaamisoikeus ja tapaamisten järjestäminen voi vaikuttaa elatusvelvollisen maksaman elatusavun määrään.

miten tapaamisoikeus Vaikuttaa elatusapuun?

Elatusavun määrän lähtökohtia ovat lapsen elatustarve ja vanhemman elatuskyky. Vanhemman elatuskyvyn arvioinnissa voidaan ottaa huomioon tapaamisoikeudesta seuraavat asumiskustannukset sekä tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat matkakustannukset. Lisäksi elatusvelvolliselle lasketun elatusavun määrästä voidaan tehdä luonapitovähennys.

Vanhemman elatuskykyä vähentävänä seikkana otetaan huomioon kohtuulliseksi katsottu osa asumiskustannuksista. Mikäli lapsi vierailee elatusvelvollisen luona usein, tälle täytyy järjestää siihen asianmukaiset tilat. Esimerkiksi yhden huoneen varaaminen lapselle aiheuttaa kustannuksia, jotka voidaan huomioida asumiskustannusten kohtuullista osuutta korottavasti.

Lapsen tapaamisesta aiheutuvat matkakustannukset otetaan myös huomioon niistä vastaavan vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä. Tapaamisoikeuden toteuttaminen voi siis vaikuttaa elatusapuun kummalla tahansa vanhemmista. Riitojen välttämiseksi matkakustannuksista kannattaa sopia elatusavun vahvistamisen yhteydessä. Kustannusten laskennallinen perustana on halvimman tarkoituksenmukaisen matkustustavan käyttö.

Matkakustannusten tulee olla vähäisiä suurempia, jotta ne voidaan ottaa vähennyksinä huomioon. Toisaalta matkakustannuksia ei aina oteta kokonaisuudessaan huomioon, jotta vanhempi ei jäisi laskennallisesti ilman elatuskykyä. Esimerkiksi vuonna 2021 matkakustannuksia voidaan vähentää siltä osin kuin ne ylittävät 124 euroa, kuitenkin maksimissaan 124 euroa. Määrä tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Mikäli elatusvelvollinen vanhempi pitää lasta luonaan säännöllisesti, elatusavun määrästä tehdään luonapitovähennys. Vähennyksen tarkoituksena on korvata vain välttämättömät tapaamisesta johtuvat elinkustannukset, kuten ravinnosta ja henkilökohtaisen hygienian hoidosta aiheutuvat kustannukset. Luonapitovähennys tehdään joko tapaamisoikeudessa vahvistettujen tai tosiasiassa toteutuvien keskimääräisten kuukausittaisten yöpymisten määrän mukaisesti.


Lähde: laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, laki lapsen elatuksesta, laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusindeksiin, oikeusministeriön ohje elatusavun suuruuden arvioimiseksi

Lue lisää lapsen elatuksesta vuoroasumisessa.


Suomen Juristit Oy / Trainee
16.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.