Suomessa lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Ensisijaisesti lapsen elatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat. Elatusvelvolliseksi kutsutaan tässä sitä vanhempaa, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen suorittamaan elatusapua. Jos elatusvelvollinen ei täytä elatusvelvollisuuttaan, lapsen oikeus riittävään elatukseen turvataan julkisista varoista. Tätä yhteiskunnan maksamaa elatusmuotoa kutsutaan elatustueksi.

Milloin voidaan turvautua yleiseen elatustukeen?

Yleiseen elatustukeen turvaudutaan, kun lapsen oikeus riittävään elatukseen ei muulla tavoin toteudu. Lain mukaan elatustukeen turvaudutaan, jos lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta, elatusapu on pienempi kuin täysimääräinen elatustuki, tai jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole.

Ensinnäkin on siis tilanteita, joissa elatusvelvollinen syystä tai toisesta laiminlyö elatusavun maksamisen. Silloin lasten oikeuksien toteuttamiseksi voidaan turvautua elatustukeen, ja maksamatta jääneiden elatusapujen periminen ei jää lasta hoitavan vanhemman huoleksi. Elatustuen tarkoitus ei siis ole auttaa maksuvaikeuksissa olevaa elatusvelvollista, ja lapselle maksettu elatustuki peritään takaisin maksun laiminlyöneeltä elatusvelvolliselta. Joissakin tapauksissa elatusvelvollinen voi kuitenkin saada vapautuksen takaisinmaksusta. Tällöin maksamisen laiminlyönnin syy on oltava maksuvaikeudet, jotka johtuvat esimerkiksi sairaudesta tai työttömyydestä.

Elatusvelvollisen puutteellinen elatuskyky voi johtaa myös siihen, että elatusapua ei alun perinkään vahvisteta maksettavaksi, tai elatusavun määrä on pienempi kuin laissa säädetty täysimääräinen elatustuki. Näissä tilanteissa elatustuki korvaa elatusavun taikka täydentää sitä. Tämä kuitenkin edellyttää, että elatussopimuksessa taikka tuomioistuimen päätöksessä on maininta elatusvelvollisen puuttellisesta elatuskyvystä.

On mahdollista, että elatustukea maksetaan muista vanhemmuuteen tai elatusavun vahvistamiseen liittyvistä syistä. Elatustukeen voidaan turvautua silloin, kun elatusapua ei ole voitu vahvistaa samanaikaisesti isyyden vahvistamisen kanssa, tai isyyttä ei ole lainvoimaisesti vahvistettu ollenkaan. Elatustukeen voi turvautua myös silloin, kun lapsi on adoptoitu ilman kumppania, eikä adoptiovanhempi elä avioliitossa tai sen kaltaisissa olosuhteissa adoptiolapsen muun vanhemman kanssa.

ELATUSTUEN MÄÄRÄ

Elatustuki lasketaan vuosittain indeksillä, ja täyden elatustuen määrä on 167,35 euroa/kk (2021). Elatustuki maksetaan täysimääräisenä tai sillä voidaan täydennetään elatustukea pienempää elatusapua. Elatustukea pienempää elatusapua täydennetään vain silloin, kun elatusavun määrä johtuu elatusvelvollisen puutteellisesta maksukyvystä. Täysimääräinen elatustuki maksetaan, jos

  • elatusapu on elatustukea suurempi ja elatusvelvollinen laiminlyö sen maksamisen
  • elatusavun määrää ei ole vahvistettu maksettavaksi, tai
  • elatusvelvollista ei ole


Lue lisää elatustuen hakemisesta.

Lähde §: elatustukilaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
07.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.