Lain mukaan kunnan on joissain tapauksissa turvattava lastensuojelun asiakkaalle toimeentulo ja asuminen. Toimeentulon ja asumisen turvaaminen voi olla osa avohuollon tukitoimenpiteitä tai jälkihuoltoa.

Mikäli lastensuojelulain edellytykset täyttyvät, kunnan on viivytyksettä järjestettävä riittävä taloudellinen tuki sekä korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. Kunta ei siis ole sidottu toimeentulotukea eikä asumista koskeviin yleisiin säännöksiin, vaan sitova velvoite on täytettävä viivytyksettä ja tuen on oltava riittävää puutteen poistamiseksi lastensuojelulain nojalla.

Toimeentulon ja asumisen turvaaminen avohuollon tukitoimenpiteenä

Toimeentulon ja asumisen tukeminen avohuollon tukitoimena edellyttää, että riittämätön toimeentulo, puutteelliset asumisolot tai asunnon puuttuminen ovat oleellisilta osin syynä lastensuojelun tarpeelle tai muodostavat oleellisen esteen lapsen ja perheen kuntoutumiselle.

Toimeentulon ja asumisen turvaamisella varmistetaan, että lapsen tai perheen lastensuojelun tarve ei johdu pelkästään riittämättömästä toimeentulosta, asunnon puuttumisesta tai asumiseen liittyvistä muista puutteista. Sosiaalitoimen tuleekin ensisijaisesti korjata lapsen ja perheen riittämättömään toimeentuloon tai puutteelliseen asumiseen liittyvät seikat, ennen muihin lastensuojelutoimenpiteisiin ryhtymistä.

Sosiaalitoimen on siis arvioitava, mistä lastensuojelun tarve johtuu ja miten voidaan parhaiten turvata lapsen ja perheen kuntoutuminen. Tuki voidaan järjestää monella eri tavalla, esimerkiksi:

  • taloudellinen tuki lapsen harrastuksiin ja opiskeluun,
  • ehkäisevä toimeentulotuki tai
  • sosiaalitoimen lausunto kunnan asuntoviranomaiselle.

toimeentulon ja asumisen turvaaminen jälkihuollossa

Sosiaalitoimen on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin, jos riittämätön toimeentulo, puutteelliset asumisolot tai asunnon puuttuminen ovat olennaisena esteenä jälkihuollon piirissä olevan lapsen tai nuoren kuntoutumiselle. Jälkihuoltoon oikeutetulla lapsella tai nuorella on siis subjektiivinen oikeus toimeentulon ja asumisen turvaamiseen, jos niiden puute on esteenä hänen kuntoutumiselleen.

Toimeentulon varmistamiseksi käytetään lapsen tai nuoren yksilöllistä tarvetta vastaavia keinoja. Nuorelle voidaan antaa itsenäistymisvaroja esimerkiksi harrastustoimintaa tai asunnon ja kalusteiden hankkimista varten. Taloudellinen tuki ei kuitenkaan voi huonontaa nuoren mahdollisuuksia saada toimeentulotukea. Toisaalta taloudellinen tuki voidaan jälkihuollossa järjestää toimeentulotuen kautta. Esimerkiksi tapauksessa KHO 2016:145 katsottiin, että toimeentulotuen myöntämisessä ja määrässä tuli ottaa huomioon asiakassuunnitelman jälkihuollon toimenpiteitä koskevat kirjaukset.

Asumista voidaan tukea esimerkiksi järjestämällä asuminen vanhassa sijoituspaikassa. Myös itsenäistä asumista voidaan tukea esimerkiksi avustamalla asunnon haussa ja takuuvuokran maksamisessa.


Lähde §: lastensuojelulaki, laki toimeentulotuesta, KHO 2016:145

Lue lisää lastensuojeluasian vireilletulosta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
24.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.