Lastensuojeluasian vireilletulo tarkoittaa sitä, että lasta koskeva asia tulee käsiteltäväksi kunnan sosiaalitoimessa. Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

Lastensuojeluasian voi laittaa vireille lapsen huoltaja tai laillinen edustaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi itse. Tällöin kyseessä on hakemus. Lastensuojeluasia voi tulla vireille ilman erillistä ilmoitusta, jos sosiaalityöntekijä muuten saa tiedon lastensuojeluntarpeessa olevasta lapsesta. Usein tieto lastensuojelun tarpeesta kuitenkin tulee sosiaalitoimeen lastensuojeluilmoituksen kautta.

lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolissaan lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä esimerkiksi puhelimitse, kirjallisella lomakkeella tai käymällä virastossa. Yleensä tarkemmat ohjeet lastensuojeluilmoituksen tekemiseen löytyvät kunnan verkkosivuilta. Lastensuojeluilmoituksessa tulee kertoa tiedossa olevat lapsen henkilötiedot, ilmoituksen syy, sekä ovatko lapsi tai hänen vanhempansa tietoisia ilmoituksesta.

Lastensuojeluilmoituksen tekijällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilmoittaa lapselle tai vanhemmille ilmoituksesta. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä, jolloin perhe ei saa tietää ilmoituksen tekijää. Pääsääntöisesti lapsella ja hänen huoltajallaan on oikeus tietää, kuka ilmoituksen on tehnyt. Ilmoittajan henkilöllisyyttä ei kuitenkaan paljasteta, jos se voi vaarantaa lapsen edun tai ilmoittajan turvallisuuden.

Lastensuojeluilmoitus velvoittaa sosiaalitoimen tutkimaan ilmoituksen ja tekemään tarvittavat toimenpiteet. Lastensuojeluilmoituksesta ei välttämättä seuraa toimenpiteitä, mikäli se katsotaan aiheettomaksi. Aiheettoman lastensuojeluilmoituksen tutkiminen kuitenkin vie aikaa varsinaiselta lastensuojelulta. Mikäli lastensuojeluilmoituksen tarpeesta on epävarmuutta, voi kysyä neuvoa kunnan sosiaalitoimelta kertomatta lapsen henkilöllisyyttä.

ilmoitusvelvollisuus

Joillakin ammattihenkilöillä on myös velvollisuus tehdä ilmoitus salassapitovelvollisuuden estämättä. Tällainen velvoite on esimerkiksi opettajilla ja terveydenhuollon ammattilaisilla. Ilmoituksen tekemisen tarpeellisuudessa voi käyttää oma harkintaa, mutta ilmoitus on tehtävä, mikäli ilmenee aihetta epäillä lapsen hyvinvointia.

lastensuojelun tarpeen selvittäminen

Kun lastensuojeluasia tulee vireille, lastensuojeluviranomainen suorittaa välittömästi arvioinnin lapsen kiireellisen lastensuojelun tarpeesta. Arvio kiireellisen lastensuojelun tarpeesta on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta. Arvion on oltava valmis viimeistään kolmessa (3) kuukaudessa. Tällöin lapselle voidaan järjestää esimerkiksi kiireellinen sijoitus tai avohoidon tukitoimenpiteitä.

Lisäksi on tehtävä selvitys lastensuojelun palveluiden tarpeesta. Lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun palvelutarpeen arvioinnin perusteella todetaan, että lapsi tarvitsee lastensuojelun palveluita. Jos tukea tai palveluita annetaan jo ennen arvioinnin valmistumista, asiakkuus alkaa tuona ajankohtana.


Lue lisää lastensuojelusta.

Lähde §: Lastensuojelulaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
03.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.