Jälkihuollolla tarkoitetaan sellaista lapselle tai nuorelle annettua kokonaisvaltaista tukea, jolla pyritään tukemaan lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai nuoren itsenäistymistä. Sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on velvollisuus järjestää lapselle jälkihuoltoa huostaanoton ja sijoituksen jälkeen. Sama velvollisuus on voimassa, jos sijoitus on tapahtunut avohuollon tukitoimenpiteenä ja kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta. Myös muilla lastensuojeluasiakkailla voi olla oikeus jälkihuoltoon, mutta tätä koskevaa velvoitetta ei viranomaiselle ole asetettu. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viiden (5) vuoden kuluttua sijoituksen päättymisestä, ja viimeistään nuoren täyttäessä 25 vuotta.

Jälkihuollon tarkoituksena on siis tukea lapsen ja nuoren kotiutumista sijaishuollosta, sekä auttaa lastensuojeluasiakasta itsenäisen elämän aloittamisessa. Tämä toteutetaan esimerkiksi erilaisilla sosiaalihuollon palveluilla sekä taloudellisella tukemisella. Jälkihuolto on siis sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen velvollisuus, mutta ennen kaikkea lapsen tai nuoren oikeus.

jälkihuollon toteuttaminen

Jälkihuollon toteuttamisesta tehdään yksilöllinen jälkihuoltosuunnitelma, jossa otetaan huomioon lapsen ja nuoren omat tarpeet. Suunnitelma voidaan tehdä yhdessä lapsen ja huoltajan sekä tarvittaessa lapsen muun laillisen edustajan, vanhemman, muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan tai lapselle läheisen henkilön ja lapsen huoltoon keskeisesti osallistuvan tahon kanssa. Jälkihuoltosuunnitelman osaksi voidaankin ottaa esimerkiksi vanhemman tai muun huoltajan tukeminen tarvittavilla toimenpiteillä.

Lapsen ja nuorten tarpeisiin voidaan vastata monipuolisesti jälkihuollon toimenpiteillä. Jälkihuoltosuunnitelmaan voidaan kirjata esimerkiksi sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluita, joilla lapsi tai nuori saa tukea tulevaisuuden suunnitteluun, opintoihin ja työssäkäyntiin taikka harrastuksiin ja ihmissuhteiden ylläpitoon. Käytännössä jälkihuollon toimenpiteet ovat pitkälti samankaltaisia kuin avohuollon toimenpiteet.

Jälkihuollolla voidaan myös turvata toimeentulo ja asuminen, kun riittämätön toimeentulo, puutteelliset asumisolot tai asunnon puuttuminen ovat olennaisena esteenä jälkihuollon piirissä olevan lapsen tai nuoren kuntoutumiselle. 18 vuotta täyttänyttä nuorta tuetaan itsenäisessä asumisessa. Sosiaalitoimella on myös velvollisuus järjestää muita erityisiä asumisjärjestelyjä, jos lapsen tai nuoren kuntoutuminen edellyttää sitä.

Tukemista voidaan jatkaa myös jälkihuollon päätyttyä. Sosiaalityöntekijän on tarvittaessa laadittava yhdessä nuoren kanssa suunnitelma, johon kirjataan jälkihuollon päättymisen jälkeen nuoren käytettävissä olevat palvelut ja tukitoimet.


Lue lisää huostaanotosta ja sijaishuollosta.

Lähde §: Lastensuojelulaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
07.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.