Sijaishuollon tarpeessa oleva lapsi tai nuori voidaan lastensuojelun toimenpiteenä sijoittaa lastensuojelulaitokseen (laitos). Lastensuojelulakiin on kirjattu joitain rajoituksia, joilla voidaan turvata lapsen etu ja sijaishuollon tavoitteet. Laitoksesta luvatta poistuneen lapsen palauttaminen kuuluu tällaisiin rajoituksiin. Lain tarkoittama tilanne on käsillä silloin, kun lapsi on poistunut luvattomasti lastensuojelulaitoksesta tai ei palaa sinne ennalta sovitusti luvallisen poistumisen jälkeen.

lapsen etsiminen ja palauttaminen

Lastensuojelulaitoksen on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin lapsen etsimiseksi ja palauttamiseksi, jos lapsi on karannut laitoksesta. Lisäksi lastensuojelulaitoksen on ilmoitettava lapsen luvattomasta poissaolosta lapsen sijaishuollosta vastuussa olevalle viranomaiselle, eli sijoittajakuntaan tai sijoittajakunnan sosiaalipäivystykseen. Kun lapsen olinpaikka selviää, lastensuojelulaitoksen ja lapsen sijaishuollosta vastuussa olevan viranomaisen tulee yhteistyössä sopia lapsen kuljettamisesta takaisin laitokseen.

Lastensuojelulaitos voi sopia myös lapsen tai hänen vanhempansa tai muun läheisen kanssa lapsen itsenäisestä tai tuetusta palaamisesta takaisin laitokseen. Jos lapsi ei kuitenkaan palaa vapaaehtoisesti, sosiaalihuolto voi päättää hänen kuljettamisestaan takaisin.

Päätöksen lapsen palauttamisesta ja siihen liittyvästä kuljettamisesta ja sen turvallisesta järjestämistavasta tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Kiireellisessä tilanteessa päätöksen voi tehdä myös muu sosiaalityöntekijä, mutta päätöksestä on viipymättä ilmoitettava lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.

Lapsen kuljettamisen saa toteuttaa vain laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva työntekijä, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai muu toimivaltainen viranomainen, kuten poliisi. Laissa ei ole määritelty millä tavalla kuljettaminen tulee toteuttaa, vaan se voidaan tehdä esimerkiksi noutamalla lapsi autolla tai matkustamalla hänen kanssaan taksilla.

henkilöntarkastus ja kiinnipitäminen

Karanneen lapsen palauttamisen yhteydessä voidaan tarvittaessa käyttää myös muita laissa määriteltyjä rajoitustoimenpiteitä. Jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsella on hallussaan esimerkiksi päihteitä tai itsen tai muiden vahingoittamiseen soveltuvia esineitä, hänelle voidaan tehdä henkilöntarkastus, jossa kyseiset aineet tai esineet otetaan laitoksen haltuun.

Lasta voidaan lyhytaikaisesti pitää kiinni kuljetukseen käytettävässä autossa, jos se on kuljetuksen turvallisuuden vuoksi välttämätöntä. Kiinnipitämistä ei saa tehdä auton ulkopuolella, vaan tilanne on pyrittävä ratkaisemaan keskustelemalla. Kiinnipito on toteutettava lapselle turvallisella, hänen ikänsä, sukupuolensa, kulttuuri- ja uskonnollinen taustansa sekä yksilöllinen tilanteensa huomioivalla tavalla. Kiinnipito on lopetettava heti, kun se ei enää ole välttämätöntä. Kiinnipitämiseen turvautuneen henkilön on annettava laitoksen johtajalle siitä kirjallinen selvitys. Lapsen terveydentila on tutkittava, jos kiinnipitämisestä aiheutuu lapselle vammoja tai fyysisiä jälkiä tai jos lapsi sitä pyytää.


Lähde §: lastensuojelulaki

Lue lisää huostaanotosta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
17.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.