Lastensuojelulain mukaan tuomioistuin voi antaa väliaikaisen määräyksen lapsen olinpaikasta ja siitä, miten lapsen hoito ja kasvatus on asian tuomioistuinkäsittelyn aikana järjestettävä. Väliaikainen määräys voidaan antaa silloin, kun hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus käsittelee lapsen huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskevaa asiaa. Asiaa käsittelevä tuomioistuin voi antaa määräyksen omasta aloitteestaan, tai lapsen taikka hänen vanhempansa tai huoltajansa vaatimuksesta. Jos asia on kiireellinen, määräys voidaan antaa kuulematta asianosaisia.

Hallinto-oikeuden antamasta väliaikaisesta määräyksestä ei saa hakea erikseen muutosta, eli valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Väliaikaiseen määräykseen voidaan kuitenkin hakea muutosta pääasian yhteydessä, eli esimerkiksi huostaanottoa koskevan asian yhteydessä. Asiaa käsittelevä tuomioistuin voi kuitenkin perua tai muuttaa väliaikaista määräystä.

Mikäli lapsi sijoitetaan väliaikaismääräyksellä kodin ulkopuolelle, sosiaalihuollon on järjestettävä hänelle sijaishuoltoa. Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes:

  • hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa huostaanottoasiassa päätöksen;
  • hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus peruuttaa väliaikaisen määräyksen tai muuttaa sitä; tai
  • väliaikaisen määräyksen aikana tehdään lapsen kiireellistä sijoitusta koskeva päätös.

Sosiaalityöntekijä voi tehdä päätöksen kiireellisestä sijoittamisesta, jos lapsen terveys tai kehitys on välittömässä vaarassa. Kiireellinen sijoitus kestää lähtökohtaisesti 30 tai 60 päivää, mutta tuomioistuimen antama väliaikainen määräys voi vastaavasti päättää kiireellisen sijoituksen.


Lähde §: lastensuojelulaki

Lue lisää lapsen kiireellisestä sijoituksesta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
17.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.